بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت غده تیروئید.
طرح : مطالعه توصیفی از نوع همبستگی
حیوانات : صد و هجده راس گوسفند نژاد لری – بختیاری در دو جنس نر و ماده روش نمونه‌های خون از ورید و داج 118 راس گوسفند نژاد لری – بختیاری در سنین مختلف (5-4، 4-3، 3-2، 2-1 و 1< سال) و دو جنس نر و ماده گرفته شدند. غلظت سرمی کلسترول، تری گلیسیرید، لیپیدتام، VLDL – کلسترول. LDL- کلسترول و HDL- کلسترول با روشهای متداول آزمایشگاهی و غلظت تیروکسین (T‌‌‌‌‌‌‌‌4). تری یدوتیرونین (T3) و جذب (T3 uptake) T3 با روش رادیوامونواسی و میزان (Free thyroxine index FTI) با استفاده از فرمول استاندارد مورد سنجش قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری: اعداد به دست آمده از این پژوهش با استفاده از آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) و آنالیز رگرسیون در برنامه کامپیوتری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. با استفاده از آزمون دانکن به تفاوتهای معنی‌دار میان میانگینهای مختلف پی برده شد. تمام مقادیر به صورت میانگین + خطای استاندارد در سطح (P<0/05) ارائه گردیدند.
نتایج میزان کلسترول، تری کلیسیرید، LDL- کلسترول، (T3 uptake) T4T3 و سرم گوسفندهای نژاد لری – بختیاری در گروههای سنی مختلف دارای اختلاف آماری معنی‌دار بودند (P<0/05) با افزایش سن، میزان کلسترول (P<0/05.r=0/24) و LDL- کلسترول سرم (P<0/05.r=0/20) افزایش یافت. میزان تمام لیپیدها، لیپوپروتئینها، FTI , T4 سرم در دو جنس نر و ماده دارای اختلاف آماری معنی‌دار بودند (P<0/05). به طوری که میزان کلسترول لیپیدتام. HDL- کلسترول LDL- کلسترول FTI , T4 در جنس ماده بیشتر از جنس نر و میزان تری گلیسیرید و VLDL- کلسترول در جنس نر بیشتر از جنس ماده بود (P<0/05) هیچ گونه همبستگی معنی‌داری میان هورمونهای تیروئیدی (T3 , T4) و لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری به دست نیامد.
نتیجه‌گیری در گوسفند به عنوان یک نشخوار کننده بر خلاف گوشتخواران همبستگی معنی‌داری میان هوئرمونهای تیروئیدی و لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون وجود ندارد که می‌تواند ناشی از متابولیسم خاص لیپیدها و لیپوپروتئینها در نشخوارکنندگان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To estimate the normal values of serum lipids and lipoproteins and their correlations with thyroid hormones in clinically healthy male and female Lori-Bakhtiari sheep.
Design: Descriptive study (correlation type ). Animals: A total of 118 Lori-Bakhtiari sheep.
Procedure: Blood samples were collected from the jugular vein of 118 clinically healthy Lori-Bakhtiari sheep according to their age «I, 1-2,2-3,3-4, and 4-5 years) and sex. In each serum sample the concentrations of cholesterol, triglyceride, total lipids, HDL ¬cholesterol, LDL-cholesterol, VLDL-cholesterol, thyroxine (T 4), triiodothyronine (T 3), T 3 uptake and free thyroxine index (FTI) were measured by routine procedures.
Statistical analysis: Data were analysed by analysis of variance (ANaVA), regression analysis and Duncan's multiple range test to detect significant differences among the means, using SPSSIPC software. All values were expressed as and standard error of mean (SEM). P<0.05 was considered as significant.
Results: The concentrations of cholesterol, triglyceride, LDL-¬cholesterol, T4, T3, T3 uptake and FTI in the different age groups were significantly different (P<0.05). With an increase in the age of the animals there were significant increases in the concentrations of cholesterol (P<0.05; r = 0.24) and LDL-cholesterol (P<0.05; r=0.20). The concentrations of cholesterol, total lipid, HDL¬cholesterol, LDL-cholesterol, T 4 and FTI were higher in females as compared with males (P<0.05). In contrast, the concentrations of triglyceride and VLDL - cholesterol were higher in male animals as compared to females (P<0.05). There were no significant correlations between thyroid hormones (T3 and T4) and serum cholesterol, triglyceride, total lipids and lipoproteins (HDL, LDL and VLDL).
Conclusion: The results of this study indicate that in Lori - Bakhtiari
sheep, there were no correlations among thyroid hormones and lipids and lipoproteins probably due to specific lipids metabolism in ruminants. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4: 301-306, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lipid
  • Lipoprotein
  • Lori-Bakhtiari sheep
  • serum
  • thyroid hormones