گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ

نویسندگان

چکیده

هدف : گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی.
حیوان : یک قلاده سگ تریر، 8 ساله، نر.
روش : مطالعات بالینی، آزمایشگاهی، رادیوگرافی، اولتراسونوگرافی و برداشت جراحی تومور و آسیب شناسی.
نتایج : معاینه درمانگاهی، توده مدور، سفت و توپری را در خلف ناحیه هیپوگاستریک راست مشخص نمود. رادیو گرافی توده ایی مدور رادیو اپک و اولتراسونوگرافی، توده‌ای اکوژنیک و گرد را نشان داد.و توده مذکور و بیضه آتروفی شده برداشت شدند. در مطالعه ریزبینی، توده توموری از دستجات سلولی دوکی شکل و کشیده، دارای سیتوپلاسم ائوزینوفیلیک و اکوئله با هسته‌های گرد تا بیضوی پلئومورفیک تشکیل یافته بود. سلولهای توموری به صورت خطوط نردبانی آرایش یافته بودند، به طوری که هسته سلولها و محور طولی آنها عمود بر غشاء پایه قرار داشتند.
نتیجه‌گیری : بر اساس ناحیه تشریحی، مشخصات ظاهری و یافته‌های هیستوپاتولوژی، تومور سلولهای سرتولی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Report of a sertoli cell tumor.
Animal: An eight-year-old intact male terrier.
Procedure: On the basis of clinical signs, laboratory findings, radiographic, ultrasonographic, surgery of tumor, and histopathologic study diagnesis was confirmed.
Results: In clinical examination a spherical, firm mass in caudal part of right hypogastric region was observed. Plain radiography survey showed a round radiopaque mass. Ultrasonography delineated an echogenic spherical mass. This mass and atrophied testicle were
removed. Microscopically, the tumor consisted of masses of elongated, fusiform cells, with eosinophilic, vacuolated cytoplasm and round or ovoid pleomorphic nucleus. The neoplastic cells were arranged in a palisading pattern in which adjacent tumor cells laid parallel to one another with long axes perpendicular to basement membrane.
Clinical implications: The mass on the basis of location, gross and histopathologic charactristics was diagnosed as sertoli cell tumor. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58,4:373-374,2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • Hypogastric region
  • Pleomorphic
  • Sertoli cell tumor
  • Ultrasonography