تاثیر رقیق کننده های فسفات، سیترات و تریس بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش

نویسندگان

چکیده

هدف : مقایسه اثر سه رقیق کننده مختلف با غلظت‌های 13 و 7 درصد گلیسرول بر تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش (قبل و بعد از انجماد و یخ گشایی).
طرح : مطالعه تجربی مقایسه‌ای .
نمونه‌ها: دوازده انزال جمع‌آوری شده از 2 راس گاومیش نر 5/4 و 6 ساله.
روش : نمونه‌های منی گاومیش با کیفیت اولیه عالی = نمره 5 و خیلی خوب = نمره 4 استفاده شد بعد از ارزیابی کلی منی. در تجربه 1 نمونه منی در بافرهای فسفات و سیترات با غلظتهای 13 و 7 درصد کلیسرول رقیق گردید و تحرک اسپرم‌ها بعد از رقیق‌سازی بعد از سرد سازی بعد از به تعادل رسیدن محلول منی رقیق شده با گلیسرول و یخ گشایی منی منجمد ارزیابی گردید.در تجربه 2 مواد افزودنی گلوکز و سیستئین به بافرهای قبلی اضافه گردید و با اثر رقیق کننده تریس بر تحرک اسپرم‌ها مقایسه گردید.
تجزیه و تحلیل آمار توصیفی.
نتایج : تحرک اسپرماتوزوئیدها در رقیق کننده‌های فسفات و سیترات با غلظت کم گلیسرول برای مدت کوتاه در دمای یخچال حفظ گردید. ولی تحرک آنها بعد از به تعادل رسیدن و یخ گشایی سریعا کاهش یافت و تمام اسپرماتوزوئیدها تلف شدند . رقیق کننده تریس قدرت تحرک اسپرماتوزوئیدهای گاومیش را به خوبی حفظ کرد. همچنین رقیق کننده تریس با غلظت 13 درصد گلیسرول، عملکردی بهتر از همان رقیق کننده با غلظت 7 درصد گلیسرول داشت (تحرک پس از یخ گشایی 70 درصد و میزان بازگشت به حال طبیعی 5/87 درصد در مقایسه با 52و 65 درصد)
نتیجه‌گیری : رقیق کننده تریس، زرده تخم مرغ یا غلظت 13 درصد گلیسرول برای ذخیره سازی طولانی منی گاومیش به روش انجماد توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the effects of different diluents with levels of 13 and 7% glycerol on motility of buffalo spermatozoa (pre¬and post- freezing and thawing).
Samples: Comparative experimental study.
Animals: Twelve ejaculates of2 buffalo bulls (4.5 and 6 years old). Procedure: Semen samples with initially very good and excellent quality (motility 4 and 5) were selected and immediately evaluated for motility. Then, aliquots of each semen sample were subjected to dilution, cooling, equilibration, freezing and thawing as follow: Experiment 1. Phosphate and citrate extenders with 13 and 7% glycerol were used. Experiment 2. Glucose and cysteine were added in the same extenders and were compared to the effects of tris extender on motility of buffalo spermatozoa.
Statistical analysis: Descriptive statistics.
Results: The motility of spermatozoa maintained up to a limited time of storage in phosphate and citrate extenders with low level of glycerol and beyond of this storage time (after equilibration and thawing) the motile life of spermatozoa deteriorates quickly. Tris diluent proved to be superior in maintaining the motility of spermatozoa. Also, the sperm motility and recovery rate were higher in the semen extended in tris diluent with 13% glycerol as compared to those extended with 7% glycerol (70 and 87.5% versus 52 and 65%). Clinical implications: Based of our findings, we suggest the use of tris diluent with 13% glycerol for the cryopreservation of buffalo bull
spermatozoa. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4:355-358, 2003

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • Extenders
  • Motility
  • Spermatozoa