بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه‌های گوشتی.
طرح : مطالعه تجربی.
روش کار : تعداد صد و پنجاه قطعه جوجه گوشتی یک روزه از نژاد آرین به صورت تصادفی به 6 گروه 25 قطعه‌ای تحت عناوین گروه 1 گروه شاهد بدون تجویز متن آمین، گروه 2: تجویز روزانه متن آمین با دور 1 در 1000 در آب آشامیدنی به مدت 8 هفته گروه 3: تجویز روزانه متن آمین با دوز 2 در 1000 در آب آشامیدنی به مدت 8 هفته، گروه 4 تجویز هفته آخر متن آمین با دوز 1 در 1000 در آب آشامیدنی، گروه 5 تجویز روزانه متن آمین با دوز 4 در 1000 در آب آشامیدنی به مدت 8 هفته گروه 6 تجویز هفته آخر متن آمین با دوز 2 در 1000 در آب آشامیدنی تقسیم شدند. گروههای مورد مطالعه در طی 8 هفته پرورش به جز در مصرف متن آمین در شرایط یکسان تغذیه‌ای و پرورش نگهداری شدند در پایان دوره پس از کالبدگشایی و مشاهده ضایعات ظاهری از کبد و کلیه جوجه‌های کشتار شده تمام گروهها نمونه‌برداری انجام شد و تغییرات میکروسکوپی آنها با استفاده از رنگ آمیزی متداول هماتوکسیلین ائوزین و رنگ‌آمیزی اختصاصی سودان مورد مطالعه قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل اماری : آزمون مربع کای.
نتایج : ضایعات هیستوپاتولوژیک کبدی از نظر وجود پرخونی، تغییر چربی، تجمع کانون‌های لنفاوی، تجمع کانونی هتروفیل‌ها و ضایعات هیستوپاتولوژیک کلیوی از نظر وجود پرخونی، تورم سلولی، نکروز لوله‌ای حاد، تجمع کانونی سلولهای لنفاوی و تجمع کانونی هتروفیل‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و با مقایسه نتایج به دست آمده از گروه‌های مختلف کنترل و درمانی با آزمون مربع کا اختلاف معنی‌داری (P<0/05) بین آنها مشاهده نگردید.
نتیجه‌گیری : نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که متن آمین با دزهای درمانی تا دو برابر درمانی و حتی تجویز طولانی مدت 8 هفته‌ای بدون تاثیر سوء یا دارای اثرات پاتولوژیک خفیفی بر بافتهای کبد و کلید جوجه‌های گوشتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: In this study, the pathologic effects of methenamin in broiler chickens were studied.
Design: Experimental study.
Procedure: For these purposes 150 day-old broiler chickens of Arian breed were randomly divided into six equal groups as follows. group I: no use of methenamine (control), groupII: Daily use of
1:1000methenamine in drinking water continiously for 8 weeks. group 1II: Daily use of 2: 1000 methenamine in drinking water continiously for 8 weeks, group IV: use of
1:1000 methenamine in drinking water for one week of the end of rearing period, group V: Daily use of 4: 1000 methenamine in drinking water continiously for 8 weeks, group VI: use of 2: 1000 methenamine in water for one week of the end of rearing period. All groups were reared in same
condition and nutrition and housing except the administration of methenamine. At the end of rearing periods samples of liver and kidneys were taken for histopathologic study.
Statistical analysis: Chi square test.
Results: The microscopic lesions such as congestion, fatty change, local lymphocyte aggregation, focal heterophil aggregation were observed, in liver and in kidney, congestion, cell swelling, acute tubular necrosis, focal lymphocyte aggregation and focal heterophil aggregation were diagnosed. No significant changes were seen in treatment and control groups by chi-square test (p<0.05). Conclusion: It is concluded that oral administration of methenamine has no significant pathologic effect even with high dose and long period (8 weeks) on liver and kidneys of broiler chickens. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4:359-362, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chickens
  • Methenamine
  • Pathologic effects