بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه‌های گوشتی.
طرح : مطالعه تجربی.
روش کار : تعداد صد و پنجاه قطعه جوجه گوشتی یک روزه از نژاد آرین به صورت تصادفی به 6 گروه 25 قطعه‌ای تحت عناوین گروه 1 گروه شاهد بدون تجویز متن آمین، گروه 2: تجویز روزانه متن آمین با دور 1 در 1000 در آب آشامیدنی به مدت 8 هفته گروه 3: تجویز روزانه متن آمین با دوز 2 در 1000 در آب آشامیدنی به مدت 8 هفته، گروه 4 تجویز هفته آخر متن آمین با دوز 1 در 1000 در آب آشامیدنی، گروه 5 تجویز روزانه متن آمین با دوز 4 در 1000 در آب آشامیدنی به مدت 8 هفته گروه 6 تجویز هفته آخر متن آمین با دوز 2 در 1000 در آب آشامیدنی تقسیم شدند. گروههای مورد مطالعه در طی 8 هفته پرورش به جز در مصرف متن آمین در شرایط یکسان تغذیه‌ای و پرورش نگهداری شدند در پایان دوره پس از کالبدگشایی و مشاهده ضایعات ظاهری از کبد و کلیه جوجه‌های کشتار شده تمام گروهها نمونه‌برداری انجام شد و تغییرات میکروسکوپی آنها با استفاده از رنگ آمیزی متداول هماتوکسیلین ائوزین و رنگ‌آمیزی اختصاصی سودان مورد مطالعه قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل اماری : آزمون مربع کای.
نتایج : ضایعات هیستوپاتولوژیک کبدی از نظر وجود پرخونی، تغییر چربی، تجمع کانون‌های لنفاوی، تجمع کانونی هتروفیل‌ها و ضایعات هیستوپاتولوژیک کلیوی از نظر وجود پرخونی، تورم سلولی، نکروز لوله‌ای حاد، تجمع کانونی سلولهای لنفاوی و تجمع کانونی هتروفیل‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و با مقایسه نتایج به دست آمده از گروه‌های مختلف کنترل و درمانی با آزمون مربع کا اختلاف معنی‌داری (P<0/05) بین آنها مشاهده نگردید.
نتیجه‌گیری : نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که متن آمین با دزهای درمانی تا دو برابر درمانی و حتی تجویز طولانی مدت 8 هفته‌ای بدون تاثیر سوء یا دارای اثرات پاتولوژیک خفیفی بر بافتهای کبد و کلید جوجه‌های گوشتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها