بررسی تاثیر کلرید سدیم، pH محیط و نوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنر به وسیله امواج مایکروویو

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی تاثیر کلرید سدیم. PH محیط ونوع اسید بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنزتایپ a4 به وسیله امواج مایکروویو
طرح: مطالعه تجربی
روش: اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم (5/0 ،5/1، و 0/3 درصد) و PH های مختلف 5/4،5/5و 5/6 اسید کلریدریک وهمچنین 5/4 = PHاسید استیک بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنز a4 (با منشا غذایی ) توسط اامواج مایکوویوبا فرکانس 2450 مگاهرتز وقدرت خروجی هزار وات و درسه تکرار بررسی شد. برای این منظور سوسپانسیونی از باکتری با غلظت حدود CFU ml-1 107×5/1 در محیط آبگوشت مغذی که میزان کلرید سدیم و PH آن بر اساس مقادیر مورد نظر تنظیم گردیده بود. تهیه وبه حجمهای 50 میلی لیتری تقسیم گردید. نمونه های مذکور در فواصل زمانی فزاینده 5 ثانیه ای درمعرض امواج مایکروویو قرارداده شدند و تا زمان صفر شدن تعداد باکتری آزمایش ادامه یافت.
تجزیه وتحلیل آماری : سیر نزولی تعداد باکتری تحت تاثیر عوامل مذکور توسط آزمون آماری Repeated measures ANOVA مقایسه ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: غلظتهای 5/0 ، 5/1 و 0/3 درصد کلرید سدیمم محیط کشت بر سیر نزولی تعداد باکتری تحت تاثیر امواج مایکروویو تفاوت معنی داری نداشتند. (05/0>P) سیر نزولی تعداد باکتری تحت تاثیر امواج مایکروویو در محیط کشت با 5/4=PH به طور معنی داری سریعتر از محیط های کشت با PH های 5/5 و 5/6 بود. (01/0 P)
نتیجه گیری: نقش کلرید سدیم بر تأثیر ضد باکتریای امواج مایکروویو در شرایط مختلف متفاوت ومتأثر از دیگر عوامل محیطی می باشد و برایند اثر متقابل عوامل مختلف محیطی بر یکدگر اثر باکتری کشی امواج مایکروویو را در یک محیط تعیین می کند. تحقیق حاضر نشان داد که کلرید سدیم در غلظت مورد استفاده در مواد غذایی (5/0تا 3 درصد) در محیطهای مایع تأثیر معنی داری در اثر ضد لیستریای امواج مایکروویو ندارد. همچنین PH معمول مواد غذایی (7-5 ) تأثیر معنی داری بر تخریب لیستریا مونوسیتوژنز به وسیله امواج مایکروویو ندارد. اما در PH های پایینتر (5/4)این اثر مشهود ومعنی دار می شود. هر چند در PH یکسان، اسیدهای آلی نسبت به اسیدهای معدنی حساسیت لیستریا مونوسیتوژنز را در برابر حرارت بیشتر می کنند. این نکته درمورد حرارت دهی با امواج مایکروویو (شرایط مورد تحقیق) صدق نمی کند. به طوری که درهر دو حالت (اسید استیک و اسید کلریک) سیر نزولی تعداد باکتری تحت تاثیر امواج مایکروویو مشابه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To assess the impact of sodium chloride, pH and acid type on destruction effect of microwave heating on Listeria monocytogenes biotype 4a in liquid medium.
Design: Experimental study
Procedure: Bacterial suspension (1.5 x 107 CFU ml-1) in nutrient
broth with different concentrations of sodium chloride (0.5, 1.5
and 3.0 percentage) was prepared at various pH values (4.5, 5.5 and 6.5) induced by hydrochloric acid, and acetic acid. The suspensions were irradiated with microwave at successive five ¬second intervals and bacterial colonies were counted with standard plate count method. Radiation was continued until the microbial count reached to zero. Each experiment was repeated three times. Statistical analysis: One way ANOVA repeated measures.
Results: Various concentrations of sodium chloride had no significant effect on destruction of Listeria monocytogenes by microwave
heating (p>0.05). At pH=4.5, the destruction effect of microwave
radiation was significantly greater than those at pH values of 5.5 and 6.5 (p<0.0l). The destruction effect of microwave was not affected by acidulent type at pH=4.5 (p>0.05).
Conclusion: Several factors affect both microwave heating and heat resistance of microorganisms. The effect of each factor such as sodium chloride may be affected by interactions among other factors, resulting in opposite effects of the considered factor. The
present study shows that sodium chloride in liquid media at levels equal to those offood (0.5-3.0 percentage), had no significant effect
on destruction of Listeria monocytogenes by microwave heating. The heat sensitivity of bacteria increases by acidic condition.
Although the destruction effect of microwave radiation increased significantly at pH=4.5, it was not affected at pH levels equal to those of food (5.5 -6.5). At equal pH levels, organic acids increase the destruction effect of heat more than inorganic acids. At the present study, however, no significant difference was observed in liquid media containing acetic acid or hydrochloric acid at pH=4.5.
J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4:395-400, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetic acid
  • hydrochloric acid
  • Listeria monocytogenes
  • Microwave
  • Sodium Chloride