ارزیابی طراحی کیت الایزای نقطه ای جهت تشخیص پادتنهای ضد ویروس IBR در گاو

نویسنده

چکیده

هدف : این تحقیق با هدف طراحی روشی آسان، سریع و کم هزینه برای تشخیص حضور پادتنهای ضد ویروس IBR در فاصله زمانی تابستان 1380 تا تابستان 1381 به انجام رسید.
روش : در اولین مرحله اقدام به تهیه آنتی گلوبولین گاوی گردید که این کار با ایمن سازی 15 راس خرگوش با گلبولین‌های سرمی گاوهای سالم، طی یک برنامه‌ریزی مشخص 83 روزه انجام شده و حضور آنتی گلوبولین‌های گاوی در سرم خرگوش به روش ژل دیفوزیون به تایید رسید. پس از تهیه آنتی گلبولین گاوی در خرگو ش اقدام به خالص‌سازی آنتی گلوبولین حاصله گردید و پس از پروتئین سنجی اقدام به کنژوگاسیون آنتی سرم حاصله با استفاده از آنزیم پراکسیداز هورس رادیش شد. پادگن استاندارد به طریق کشت انبوه ویروس IBR در تیره سلولی R-BK و خالص سازی به روش اولترا سانتریفوژ در 30000 گرم تهیه گردید.
نتایج : پس از لکه گذاری پادگن حاصله بر روی کاغذ نیتروسلولز و بلوک کردن مجموعه توسط PBS توئین حاوی BSA، رقتهای متفاوتی از 50 نمونه مثبت و 50 نمونه منفی سرم گاو و پادتن کنژوگه جهت دستیابی به پاسخهای دقیقتر تهیه گردید به طوری که رقت 1200 برای آنتی گلوبولین کنژوگه، رقت 18 برای سرم مشکوک و رقت 1 برای سوبسترا، بهترین پاسخها را در آزمون الایزای نقطه‌ای از خود نشان دادند.
تجزیه و تحلیل آماری : آزمون آماری مربع کای.
نتیجه‌گیری : در مرحله بعد جهت استاندارد کردن کیت اقدام به آزمایش تعداد 488 نمونه سرمی اخذ شده از گاوهای با سنین و جنسهای مختلف گردید و نتایج آزمایش به روش الایزای نقطه‌ای والایزای پلیت با یکدیگر مقایسه گردیدند به طوری که میزان همخوانی آزمون الایزا با روش پلیت و الایزای نقطه‌ای 9/88 درصد محاسبه گردید و اختلاف معنی‌داری نیز بین این دو آزمایش مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to designing a simple, sensetive and cheep method based on dot ELISA system for detecting of seroconversion to infectious bovine rhinotracheitis virus (IBRV). Procedure: In the first step rabbit antibovine immunoglobins was conjugated with horseradish peroxidas and purifide IBR virus was used as coated antigen on nitrocellulose membrane. In order to standardization of the kit, 50 positive and 50 negative sera that tested by comercial ELISA kit (Svanova) and evaluated the best dilution of the materials that used in the test.
Results: The optimum dilution of different compound of the dot ELISA kit were: 1 :200 for HRPO conjugated antiglobulin, 1:8 for serum and 1 for tetramethylbenzidin as substrate.
In order to evaluation of correlation of dot ELISA method with comercial ELISA kits, 488 serum samples were tested by two mentioned testes.
Statistical analysis: Chi squire test.
Conclusion: Dot ELISA have revealed 88/9% corrlation with plate ELISA and no significant difference between results of this two tests. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4: 383-387, 2003

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibody
  • antigen
  • Dot ELISA
  • ELISA
  • Herpesvirus
  • IBR
  • Peroxidase
  • serology