دوره و شماره: دوره 58، شماره 3 - شماره پیاپی 605، آبان 1382، صفحه 197-296 (232 مجله دانشکده دامپزشکی) 
بررسی باکتریولوژیکی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران

دکتر فریدون نور محمدزاده؛ دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی


جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها

دکتر محسن برجی؛ دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر غلامرضا قربانی؛ دکتر جلیل وند یوسفی؛ دکتر حسن فضایلی


بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه

دکتر احمد مرشدی؛ دکتر علیرضا محمودیان؛ دکتر بهرام دلیر نقده؛ دکتر احمد قره خانی؛ دکتر رضا رحمتی


بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی

دکتر مهرداد مدیر صانعی؛ دکتر سید محمدمهدی کیایی؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری؛ دکتر گیتا امام


گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد

دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر محمد حسین قارونی


باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر محمد حسین توحیدی پور؛ زهرا خوشنویس


عضو ومرونازال در گوسفندان لری

دکتر محسن عباسی؛ مهندس حشمت ا... خسروی نیا