بررسی باکتریولوژیکی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین آلودگی باکتریایی ادرار گاوهای ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران.
حیوانات: چهارصد و پنج راس.
روش : در سال 1377 با مراجعه به کشتارگاههای زیاران و قائم شهریار، نمونه ادرار 405 راس گاو جمع‌آوری گردید. از این تعداد 270 راس گاو ماده بالای دو سال و 71 راس زیر دو سال و 64 راس گاو نر بودند. نمونه‌ها به بخش میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارسال و از هر نمونه کشت به عمل آمد.
تجزیه و تحلیل آماری: با استفاده از آزمون مربع کای.
نتیجه‌گیری : با توجه به آزمایش ادرار و نتایج آماری در این مطالعه می‌توان گفت که بین دو گروه سنی از گاوهای ماده اختلاف معنی‌داری وجود دارد و آلودگی ادرار در گاوهای ماده بالای دو سال سن بیشتر می‌باشد. همچنین آزمون مربع کای نشان داد که از نظر آلودگی ادرار به باکتری‌ها بین گاوهای نر و ماده زیر دو سال اختلاف معنی‌داری وجود دارد ولی بین گاوهای نر و ماده بالای دو سال اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Bacteriological study of urine in cattle at Tehran abattoirs. Animals: Four hundred five cattles.
Procodure: In 1998 a total of 405 urine samples were obtained from cattle slaughtered at Tehran abattoirs. Out of these 270 were from cows of above 2 years of age, 71 from heifers below 2 years of age and 64 from bulls.
Statistical analysis: Chi-square test.
Results: From 405 urine samples, 43 (10.6%) were positive. Group
of C. renale 9(20%) cases (8 C. renale and 1 C. pylosums), E. coli 20(46%), Staphylococcus sp 13 (30%), Streptococcus sp 1(2.3%), Alcaligenes faecalis 1(2.3%) and Flavobacterium sp 1(2.3%). Conclusions: The results obtained in this study showed there were significant changes between two different age-groups of cows using Chi-square analysis in urine examination. There was more contamination of urine in cows of above 2 years of age. The significant changes were observed between female and male cows below 2 years of age, but there were no significant changes in these animals above 2 years of age. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 3: 231-233, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bacteriology
  • Cow
  • Urine.