باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم

نویسندگان

چکیده

هدف : پی بردن به طیف جانوران منطقه مورد بررسی، اکولوژی محیط و نحوه زندگی مردم بویژه در دوران قدیم.
طرح : بررسی کالبد شناسی باقیمانده‌های جانوران.
حیوانات: جانوران موجود در منطقه شامل تک سمیان، نشخوار کنندگان و گوشتخواران.
روش : تمیز کردن نمونه‌ها، کدبندی، تشخیص نوع استخوان، نوع حیوان و اندازه‌گیری نواحی مختلف برخی از استخوانها.
نتایج : بیشتر باقیمانده‌های حیوانی اکثرا شامل استخوان‌های بدن حیوانات اهلی و تعدادی حیوانات وحشی بودند ولی بیشتر نمونه‌ها را نشخوارکنندگان تشکیل می‌دادند.
نتیجه‌گیری : نتایج نشان داد که منطقه مورد بررسی (قره تپه قمرود در شهرستان قم فعلی) در زمانهای قدیم بسیار حاضلخیز بوده است. استخوانهای به دست آمده نشان می‌دهد که منشا اصلی غذای ساکنین این ناحیه بیشتر نشخوار کنندگان بویژه گوسفند، بز و گاو و بعد گراز بوده است. وجود استخوانهای اسب نشانه استفاده از این حیوان برای بارکشی و وجود استخوانهای سگ، نیز احتمالا نشانه نگهبانی از گله و غیره می‌باشد، استخوانهای به دست آمده متعلق به 6200 تا 6800 سال قبل بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Knowing ecology of this region, the way of living people and the pattern of animals in old days.
Design: Morphological studies of animal remains.
Animals: All animals of the territory such as Equidae, Ruminant, dog and hog.
Procedure: Clearing, coding and recognising the kind of bones, animals, and biometry of some of them.
Results: Most of the animal remains were bones of domestic and wild animals especially ruminant. All bones were in five layers and probably belong to 6200 to 6800 years ago. The morphology of some bones studied properly.
Discussion: The results showed that this area were very fertile and the kind of bones indicated that the main sources of food of inhabitant were mostly ruminant especially sheep, goat and cattle and less pig. There were also bones of horses and dogs, which probably related to different usage of these animals in old days. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58,3: 271-274, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archeozoology
  • Morphology
  • Osteology
  • Qareh tappeh Qumrud of Qum city