باروری آزمایشگاهی تخمکهای کومولوس دار یا بدون کومولوس گاو در غلظتهای مختلف آلبومین سرم گاو با و یا بدون کافئین و هپارین

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی آزمایشگاهی میزان باروری تخمکهای بالغ شده گاو در مجاورت آلبومین سرم گاو و در حضور یا غیاب کافئین و هپارین.
طرح : مطالعه مداخله‌ای.
نمونه‌ها: تخمکهای گاو بالغ شده در آزمایشگاه
روش : جمع‌آوری و انتقال تخمدانهای دامهای ذبح شده در کشتارگاه در محیط سرم فیزیولوژی اسریل و در دمای 35-30 درجه سانتیگراد و حاوی آنتی بیوتیک، مکش فولیکول‌ها و جداسازی تخمکها و کشت آنها در محیط کشت سلول TC-199 دارای 10 درصد سرم گکوساله جنینی توسط حرارت غیر فعال شده، کشت تخمکها به مدت 24 ساعت در انکوباتور با حرارت 5/38 درجه سانتیگراد و 5 درصد گاز کربنیک، گرفتن کومولوس نیمی از تخمکها و تقسیم اتفاقی آنها در محیط باروری حاوی کافئین یا هپارین و غلظتهای مختلف از آلبومین سرم گاو تلقیح تخمکها با اسپرم از ذوب خارج شده و قرار دادن آنها به مدت 24-22 ساعت در انکوباتور، ثابت نمودن تخمکها در اسید الکل و رنگ آمیزی آنها با استواورسئین و سپس مطالعه آنها با میکروسکوپ فاز کنتراست جهت تعیین میزان باروری.
تجزیه و تحلیل آماری : آنالیز واریانس و د صورت وجود اختلاف معنادار، استفاده از آزمون دانکن.
نتایج: هنگامی که تخمکهای دارای کومولوس در حضور کافئین تلقیطح شدند. اختلاف معناداری در باروری آنها در غلظتهای مختلف آلبومین سرم گاو وجود نداشت (72 درصد در محیط فاقد آن، 78 درصد در محیط‌ حاوی 5 میلی گرم در سی سی، 83 درصد در محیط حاوی 10 میلی‌گرم در سی سی و 62 درصد در محیط حاوی 20 میلی‌گرم در سی سی). در صورت یکه میزان باروری تخمکهای بدون کومولوس در محیط فاقد آلبومین (صفر) به طور معناداری کمتر (P<0/05) از باروری آن در غلظتهای مختلف آلبومین (به ترتیب 19، 18 و 15 درصد) بود. باروری تخمکهای کومولوس دار و در حضور هپارین در محیط فاقد آلبومین 46 درصد و کمتر (P<0/05) از میزان باروری آنها در غلظتهای مختلف آن بود. در حالی که باروری تخمکهای بدون کومولوس در محیط فاقد آلبومین (صفر) و به طور معناداری کمتر (P<0/001) از محیط‌های حاوی غلظتهای مختلف آن بود. در محیط فاقد کافئین و هپارین میزان باروری بسیار کم و بیشترین آن مربوط به باروری تخمکهای بدون کومولوس در غلظت 10 میلی‌گرم در سی سی آلبومین سرم گاو بود که 21 درصد آنها بارور شدند.
نتیجه‌گیری : هنگامی که تخمکهای گاو در شرایط آزمایشگاهی فاقد کومولوس است، هپارین اثر سینرژیستی با آلبومین سرم گاو در باروری آنها دارد. در صورتی که تخمکهای دارای کومولوس باشند، آلبومین را می‌توان از محیط باروری حذف نمود ولی وجود کافئین یا هپارین برای باروری الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: To assess fertilizability of in vitro matured bovine oocytes in different concentrations of bovine serum albumin (BSA) with or without caffeine or heparin.
Design: Interventional study.
Samples: In vitro matured bovine oocytes.
Procedure: Ovaries were removed from cows and heifers in local slaughterhouses, carried to the laboratory. Follicles were aspirated and intact oocytes were isolated and transferred into TCM -199 supplemented with 10% heat inactivated fetal bovine serum, cultured
for up to 24h in a CO2 incubator. After culture half of the oocytes were denuded and put into BO medium containing different concentrations of BSA and with or without caffeine or heparin and inseminated with frozen thawed semen. After 22-24 h inseminated oocytes were fixed for 3 days in acetic alcohol, stained in aceto orcein and examined under a phase-contrast microscope for the evidence of sperm penetration.
Statistical analysis: ANOVA and when a significance different was seen, Duncan's Multiple Range Test.
Results: When cumulus intact oocytes were inseminated in caffeine supplemented BO, there was no significant different among different concentrations of BSA (72%, 78%, 83% and 62% penetration rates for 0, 5mg, 10mg and 20mg/ml BSA respectively). However, in
cumulus-free oocytes, there was significantly lower penetration in protein-free medium comparing other concentrations of BSA (P<0.05). When inseminations of oocytes were carried in heparin¬supplemented medium, penetration of cumulus-intact and-free oocytes were lower in protein-free medium than those other concentrations of BSA.
Conclusion: When cumulus-free bovine oocytes are inseminated in vitro, heparin may have synergistic effects with protein. However, when cumulus-intact bovine oocytes are inseminated in vitro protein may be eliminated from medium, but caffeine and heparin are prerequisites for in vitro fertilization in this condition. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 3: 241-247, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine
  • BSA
  • caffeine
  • Heparin
  • in vitro fertilization