بررسی کالبدشناسی کانالهای داخل جسم غاری و نحوه ارتباط آنها در اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه مسیر و تعداد کانالهای داخل جسم غاری و ارتباط آنها با هم و با فضاهای غاری.
نمونه‌ها: بیست اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ.
روش : از انتهای قطع شده آلت تناسلی، به داخل کانالهای جسم غاری و مواد رنگی پلاستیکی نظیر لاتکس و رزین رودوپاس تزریق گردید و بعد از هضم بافتهای نرم در اسید مسیر این کانالها و نحوه ارتباط آنها مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج : تعداد این مجاری در ناحیه ابتدایی بدنه آلت تناسلی یکی بوده که به نام مجرای پشتی آلت تناسلی نامیده می‌شود. این مجرا به طور واضح تا قبل از خم S شکل در قسمت پشتی آلت تناسلی آلت تناسلی ادامه پیدا می‌کند و توسط مجازی ریز خون فضاهای غاری این ناحیه را تامین خواهد کرد ولی بعد از آن کم کم محو شده و جای خود را به دو مجرای شکمی – جانبی می‌دهد. بعد از خم S شکل فقط مجاری شکمی – جانبی در طول آلت تناسلی به طور واضح دیده می‌شوند که در طرفین شیار پیشابراهی به سمت جلو ادامه پیدا می‌کنند. در بخش آزاد آلت تناسلی این مجاری شکمی – انبی هر کدام به دو یا سه شاخه طولی تقسیم شده که یکی از آنها تا انتهای آلت کشیده می‌شود.
نتیجه‌گیری: وجود این کانالها به صورت واضح در طول آلت تناسلی و ارتباط زیاد اینها با فضاهای غاری کوچک توجیه کننده نعوظ سریع در این حیوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine direction, number and relation of corpus cavernosum's canals with each other and cavernous spaces in buffalo.
Samples: Twenty mature buffalo's penis.
Procedure: Injection of colored plastic material to corpus cavernosum's canals in the proximal part of penis in order to study the route and relation of canals after dissolving soft tissues in acid. Results: There is a single canal that courses distally in the dorsal and proximal part of the corpus cavernosum penis to the sigmoid flexure, where it is connected by anastomoses to two ventrolateral canals, one on each sides of urethral groove. These canals extend from sigmoid flexure to the distal end and their accessory branches lead to cavernous spaces.
Conclusion: Presence of these canals along the penis explain fast erection in these animals' penis. J. Fac. Vet. Met/. Univ. Tehran. 58,3: 207-210, 2003

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Buffalo
  • Canal
  • corpus cavernosum
  • penis