بررسی میزان آلودگی پنیرهای محلی تازه به میکروبهای بروسلا در شهرستان سراب و حومه

نویسنده

چکیده

هدف : تعیین میزان آلودگی پنیرهای تازه به میکروبهای بروسلا.
طرح : مشاهده مقطعی.
روش : هزار نمونه پنیر طی مدت یکسال از تاریخ 1/7/78 لغایت 1/7/79 از شهرستان سراب و روستاهای اطراف آن جمع آوری گردید. سپس نمونه‌ها از نظر باکتریولوژیکی و بیوشیمیایی مورد آزمایش قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری: استفاده از آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام جهت نشان دادن پراکندگی آلودگی.
نتایج : از کل نمونه‌های مورد آزمایش 22 نمونه (2/2 درصد) آلودگی به گونه‌های مختلف بروسلا را نشان داد که از این تعداد از 7 نمونه (7/0 درصد) بروسلا ملی تنسیس و 15 نمونه (5/1 درصد) بروسلا ابورتوس جدا گردید. همچنین در این بررسی وقوع فصلی آلودگی نمونه‌ها نیز مورد مطالعه قرار گرفت که میزان آلودگی نمونه‌ها به بروسلا ابورتوس در فصول مختلف پاییز، زمستان، بهار، تابستان به ترتیب : 81/1 درصد، 69/0 درصد 87/1 درصد و 74/1 درصد و درمورد بروسلا ملی تنسیس نیز به ترتیب : 60/0 درصد 69/0 درصد، 62/0 درصد و 87/0 درصد تعیین گردید.
نتیجه‌گیری : فرآورده‌های شیر غیر پاستوریزه به عنوان یکی از عمده‌ترین منابع آلودگی بروسلوز انسانی محسوب می‌شوند. شیر حیوانات آلوده حاوی مقدار زیادی میکروارگانیسم بیماریزا است که در صورت عدم پاستوریزاسیون، عامل بیماری به سایر فراورده‌های لبنی بویژه پنیر انتقال می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Detennination the incidence of Brucella organisms in fresh cheese.
Design: Cross sectional observation.
Procedure: A total 1 000 cheese samples were collected from Sarab and its rural area for a period of one year from September 1999 to
September 2000. All samples were examined by bacteriological and biochemical examination.
Staistical analysis: Use of desecriptive statistic and histogram to indicate the distribution of contamination.
Results: Overall, Brucella organisms were isolated from 22 samples (%2.2) seven of which (%0.7) were Brucella melitensis and the
rest (%1.5) were Brucella abortus. The rates of contamination of cheese samples with Brucella abortus in different seasons autumn, winter, spring and summer were: %1.81, %0.69, %1.87 , %1.74 and for Brucella melitensis were: %0.60, %0.69, %0.62, and %0.87 respectively.
Conclusion: The main sources of human brucellosis for the general population are dairy products prepared from raw or unpasteurized
milk. The milk of infected animals may contain large numbers of organisms which become concentrated in dairy products such as fresh cheese. J. Fac. VeL Med. Univ. Tehran. 58, 3: 203-206, 2003

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brucella
  • Contamination
  • Fresh cheese