تکنیک دید جراحی ایجاد همدهانی در سر پستانک گاو شیری

نویسندگان

چکیده

هدف : معمولا ضایعات شدید و پیشرفته قسمت انتهایی سر پستانک به دلیل عدم امکان دوشش کارتیه مبتلا، افزایش خطر ورم پستان و حذف زود هنگام دام منجر به خسارات اقتصادی می‌گردد تکنیک جدید ایجاد همدهانی بین سر پستانک مبتلا با سرپستانک سالم کناری جهت جلوگیری از دست رفتن ظرفیت تولید شیر یک کارتیه و اثرات زیانبار متعاقب آن بر بافت غده پستان و حذف زود هنگام دام از گله‌های شیری می‌تواند یک روش جراحی جایگزین باشد.
طرح : مطالعه توصیفی.
حیوانات: پنج راس گاو هلشتاین شیروار غیر آبستن.
روش : پس از انجام مقدمات لازم، قسمت یک سوم انتهایی سر پستانکهای چپ عقب به صورت عرضی اریب با اسکالپل بریده شد و پس از ایجاد یک برش طولی قاچ خربزه‌ای بر روی سطح میانی سرپستانکهای راست عقب، دو سر پستانک در دو لایه با الگوی ساده تک برای لایه مخاطی و الگوی تشکی افقی برای پوست و لایه میانی (ماهیچه‌ای)، به ترتیب با نخ بخیه 0-3 و 0-2 از جنس پلی گلاکتین 910 (ویکریل) بخیه شدند. گاوها تا 45 روز تحت نظر بودند و در نهایت محل ایجاد همدهانی به روش جراحی برداشت و گاوها به کشتارگاه اعزام شدند.
نتایج : بر اساس انجام کشتهای باکتری شناسی از نمونه‌های شیر اخذ شده از سر پستانک مشترک بین کارتیه‌های عقب، هیچ گونه ورم پستانی بروز نکرد و مشکلی از بابت تخلیه شیر توسط دستگاه شیر دوش مشاهده نشد و در حجم شیر کارتیه‌های عقب (نسبت به قبل از عمل)، تغییر قابل ملاحظه‌ای دیده نشد ولی از لحاظ شیر دوشی، زمان مورد نیاز اندکی بیشتر از زمان تخلیه هر کارتیه به طور جداگانه بود. در مدت تحقیق هیچ گونه فیستولی در محل پیوندها رخ نداد و در زمان برداشت محل همدهانی بین سرپستانکها، نشانه‌ای از ضایعات گرانولوماتوز مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری : با توجه به یافته‌های بالینی در این تحقیق نتیجه‌گیری می‌شود که این تکنیک را می‌توان به عنوان یک روش جایگزین در درمان ضایعات شدیدو پیشرفته انتهای سرپستانک گاو شیری که موقعیت تشریحی سرپستانکها اجازه انجام این روش را می‌دهند. توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Usually sever and progressed lesions in distal end of teat results to economic losses due to inability of milking of affected quarter, increase possibility risk of mastitis and early culling. The new technique of anastomosis between affected and its normal neighboring teats can be an alternative surgical method to prevention of lost of quarter lactation and subsequent adverse effects on mammary gland parenchyma and early culling from milking herds. Design: Descriptive study.
Animals: Five healthy, non-pregnant Holstein cows. Procedure: The rear teats were prepared for aseptic surgery. The left teats (1/3 of distal portion) were amputated horizontally, and
full-thichness elliptical incisions were induced in 1/3 of proximal of the right teats from the base, in medial aspect. Anastomosis between amputated and neighboring teats was completed with two rows of sutures, simple interrupted in mucosal layer and interrupted horizontal mattress in intermediate and skin layers with polyglactin 910 (Coated Vicryl), sized 3-0 and 2-0, respectively.
Results: Healing process during the study (45 days) was very good, without any milk leakage or fistula formation.No clinical sign of mastitis was observed and from milk samples of anastomated teats no bacteria was isolated in culture. Milking with machine after removal of skin sutures was done without any difficulty. There was no considerable difference in total milk volume of rear quarters after anastomosis in comparison with before surgery. Milking time of the anastomated quarters was a little more than before anastomosis. Conclusion: According to the clinical findings of this study, it could be concluded that the introduced new technique of teat anastomosis could be performed in severe and progressed lesions in distal end of teat in dairy cattle to maintain total capacity of milk production of cow. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58,3: 217¬222, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anastomosis
  • Dairy cow
  • Teat