مطالعه ایمونوهیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ

نویسندگان

چکیده

هدف : از این پژوهش استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی و چگونگی کاربرد آن در تومورهای پستانی سگ و مطالعه گیرنده‌های استروژن و پروژسترون می‌باشد.
حیوانات: شش قلاده سگ مبتلا به تومور پستانی.
روش : به طور اتفاقی 6 بلوک پارافینه تومور پستانی سگ از بین 141 تومور پستانی موجود در پرونده‌های اسیب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران جهت انجام رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی و H&E انتخاب گردید.
نتایج : هیچ یک از نمونه‌ها واکنش مثبت به گیرنده استروژن و پروژسترون نشان ندادند.
نتیجه‌گیری : ممکن است نتیجه فوق به دلیل عدم حضور گیرنده به خاطر بدخیمی تومور، عدم حفظ آنتی ژن در موقعیت اصلی در حین پروسه تهیه بافت باشد. البته لازم به ذکر است که مارکر تومور انسانی روی رحم اسب پاسخ مثبت نشان داد. کارسینوما در کنار تومور مختلط وجود داشته و مقاطع کارسینومایی به علت بدخیمی پاسخ مثبت نشان نداده‌اند. در این مطالعه از مونوکلونال آنتی بادی 1D5 برای گیرنده استروژن و از کلون 1A6 برای گیرنده پروژسترون استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: In this research, immunohistochemical method was used to study estrogen and progestrone receptors in canine mammary gland tumors.
Animals: Six dogs with mammary gland tumors.
Procedure: six out of 141 paraffin embedded blocks of canine mammary gland tumors, were selected from files of veterinary pathology department, faculty of veterinary medicine, Tehran university. Tissue samples were processed then H&E and immunohistochemistry staining carried out on sections. Results: Neither of species showed positive reaction to oestrogenic receptor nor progestronic receptor.
Conclusion: Reasons for negative reactions may be one of these situations: malignancy of tumors, destruction of antigens in processing of tissues. It is necessary to remind that human being tumor markers have been used on uterus of horse with positive reaction to these hormones. Carcinoma is often observed with mixed tumors .Because of malignancy of carcinomatous tissues, there were no positive reactions. In this study ID5 monoclonal Ab
for oestrogenic receptor and lA6 colon for progesteronic receptor have been used. J. Fac. Vet Med. Univ. Tehran. 58, 3: 283-285, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • Immunohistochemistry
  • mammary gland
  • Sex hormonal receptor
  • Tumor