بهینه سازی تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا - متیل تستوسترون به منظور نر سازی و عقیم سازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

هدف : یافتن کمترین و موثرترین مقدار هورمون 17 آلفا – متیل تستوسترون جهت نرسازی و عقیم سازی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss).
حیوانات: ماهی قزل الای رنگین کمان.
روش : تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا – متیل تستوسترون در 11 تیمار : A2-A1، A6 و A7 به ترتیب 3ppm , 2ppm, 1ppm, 0/5ppm از زمان شروع تغذیه فعال به مدت 60 روز، A3 و A8 به ترتیب 3ppm , 1ppm از زمان شروع تغذیه فعال به مدت 90 روز، A4 و A9 به ترتیب 3ppm , 1ppm از دو هفته بعد از شروع تغذیه فعال به مدت 60 روز، A5 و A10 به ترتیب 3ppm , 1ppm از چهار هفته بعد از شروع تغذیه فعال به مدت 60 روز و A11 به میزان 30ححئ از زمان شروع تغذیه فعال به مدت 120 روز در مقایسه با گروه شاهد (بدون تجویز هورمون)، سپس تهیه لامهای بافت‌شناسی ازغدد جنسی 20 عدد ماهی از هر گروه در سن 11 ماهگی و تعیین نسبتهای جنسی (نر، ماده، جنسیت بینابینی و عقیمی) در گروههای تیمار و شاهد.
تجزیه و تحلیل آماری: بررسی آماری نسبتهای جنسی و مقایسه میانگین‌های میزان رشد ماهیا تیمارهای مختلف با گروه شاهد به ترتیب با استفاده از آزمون مربع کای و آنالیز واریانس و مقایسه میانگین‌های بازماندگی با آزمون t.
نتایج: در نمونه تیمار A1، 100 درصد ماهیها نر بودند. در نمونه‌های دو تیمار A2 و A6 به ترتیب 90 درصد و 95 درصد ماهی نر مشاهده گردید. در نمونه هر یک از دو تیمار A3 و A4، 80 درصد ماهیها نر بودند. در نمونه‌های سه تیمار A9، A7 و A8 به ترتیب 68، 65 و 50 درصد و در نمونه هر یک از دو تیمار A5 و A10، نسبت 45 درصد ماهی نر مشاهده شد. در نمونه تیمار A11 هیچ ماهی نری مشاهده نگردید. آزمون مربع کای نشان داد که هشت تیمار از 10 تیماری که برای نرسازی منظور شده بودند (به جز تیمارهای A10 , A5) نسبت جنسی ماهیان را به طور بسیار معنی‌داری (P<0/001) به سمت نر تغییر دادند. نمونه تیمار 30ppm از زمان شروع تغذیه فعال به مدت 120 روز نیز که برای ایجاد عقیمی در نظر گرفته شده بود. شامل 90 درصد ماهی عقیم بود که به طور بسیار معنی‌داری (P<0/001) با گروه شاهد اختلاف داشت.
نتیجه‌گیری : با توجه به مشاهدات بافت‌شناسی و نتایج آماری این مطالعه و نیز حداقل مصرف هورمون می‌توان اظهار داشت که در نرسازی با روش تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا- متیل تستوسترون، تیمار 0/5ppm از زمان شروع تغذیه فعال به مدت 60 روز، تیمار بهینه برای نرسازی در قزل آلای رنگین کمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To optimize the dose and rout of administration of 170,¬methyltestosterone for masculinization and sterilization of rainbow
trout.
Animals: Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.
Procedure: Oral administration of 17o'-methyltestosterone in I 1
treatments as follows: in AI, A2, A6 and A 7 treatments 0.5, 1,2 and 3 ppm, respectively, all starting from active feeding of larvae for 60 days; in A3 and A8 treatments 1 and 3 ppm, respectively, both starting from active feeding of larvae for 90 days; in A4 and A9 treatments 1 and 3 ppm, respectively, starting two weeks after active feeding of larvae for 60 days; in A5 and Al 0 treatments 1 and 3 ppm, respectively, starting four weeks after active feeding of larvae for 60 days; and in A 11 treatment 30 ppm starting from active feeding of larvae for 120 days as well as control group with no hormonal treatment. Twenty fish from each treatment and control
groups were examined histologically at the age of 11 months to determine
the sex ratio including female, male, intersex and sterile fish.
Statistical analysis: Sex ratios and growth rates were analyzed
using chi square andANOVA, respectively and the mean survival
rates were comparal by student "t" test.
Results: In sample taken from Al treatment 100% of fish were
males. Other samples showed a variety of results (percentage of males is shown in brackets): A2 (90%), A6 (95%), A3 (80%), A4
(80%), A9 (68%), A7 (65%), A8 (50%), A5 (45%), AI0 (45%). In
A 11 treatment no males were found. All treatments adopted for masculinization except for A5 and A1O changed the sex ratio highly
significantly (P group significantly (P in growth of fisch taken from the treatment groups compared to the
control group.
Conclusion: According to histological evidence and statistical
analysis of data as well as considering the minimum usage of
hormone it can be concluded that the oral administration of
0.5 ppm 17a-methyltestosterone starting from active feeding of
rainbow trout larvae for 60 days was determined as to be the
optimum treatment. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 3: 235¬
240, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 17?-Methyltestosterone
  • Masculinization
  • Oncorhynchus mykiss
  • Rainbow trout
  • sex reversal
  • sterilization