بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی تاثیر افزودن سه نوع پروبیوتیک تجاری به خورک بر بازده تولید جوجه‌های گوشتی.
طرح : طرح آماری کاملا تصادفی.
حیوانات: هفتصد و بیست قطعه جوجه یکروزه گوشتی جنس نر از سویه تجاری Ross 208.
روش : در این آزمایش تجربی از چهار گروه استفاده گردید که هر گروه شامل شش زیر گروه 30 قطعه‌ای بود. جوجه‌های یک گروه به عنوان شاهد جیره غذایی پایه ذرت – سویا را دریافت کردند. برای تغذیه جوجه‌ها در سه گروه دیگر از جیره‌های غذایی پایه که به ترتیب سه نوع پروبیوتیک B , A و C به آنها اضافه شده بود، استفاده گردید. وزن بدن، مقدار مصرف غذا، ضریب تبدیل غذایی، و میزان تلفات در سنین 21، 42 و 49 روزگی تعیین گردیدند.
تجزیه و تحلیل آماری : برای تعیین اثر استفاده از پروبیوتیک‌ها در خوراک بر عملکرد تولید، از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد. در موارد مشاهده اختلاف معنی‌دار، از آزمون Tukey برای مشخص نمودن اختلاف بین گروه‌ها استفاده شد.
نتایج : افزودن پروبیوتیک‌های C ,A به غذا سبب افزایش معنی‌دار وزن بدن در گروه‌های تیمار شده در مقایسه با گکروه شاهد مشاهده نگردید.
با این حال استفاده از پروبیوتیک‌ها همراه با غذا موجب افزایش نسبی وزن بدن شد. به کارگیری هر سه نوع پروبیوتیک تجاری مورد بررسی در جیره‌های غذایی موجب کاهش معنی‌دار ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد تا سن 21 روزگی گردید (P<0/05)، ولی در خاتمه آزمایش تفاوت معنی‌داری بین بازده غذایی گوه‌های تیمار شده و شاهد وجود نداشت. در پایان دوره آزمایش، جوجه‌های دریافت کننده جیره حاوی پروبیوتیک B از وزن بالاتر و ضریب تبدیل بهتری نسبت به سایر گروه‌ها برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری : از مجموع نتایج به دست آمده می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود. اگرچه در خاتمه دوره آزمایش اختلاف بین عملکرد تولید در گروه‌های تیمار شده و شاهد معنی دار نبوده است، ولی به دلیل آن که افزودن پروبیوتیک‌های مورد استفاده در این بررسی به غذا سبب بهبود معنی‌دار وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی بویژه در سه هفته اول پررش گردیدند، لذا به نظر می‌رسد که استفاده از این ترکیبات در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی حداقل تا سن سه هفتگی قابل توصیه بوده و می‌تواند موجب افزایش بازده تولید گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study the effects of adding three commercial probiotics to broiler chicks' ration on performance.
Design: Randomized completely design.
Animals: Seven hundred and twenty day-old male Ross 208 broiler chicks.
Procedure: The chicks were randomly assigned to four dietary treatments so that each treatment contained six replicate floor pens of 30 chicks. One treatment (as control) received a basal corn¬soybean meal diet without any antibiotics, growth promoters, coccidiostates. Three other treatments fed diets including commercial probiotics A, B, or C respectively. Body weight (BW), food consumption (FC), feed conversion ratio (FCR) and mortality were evaluated at 21, 42, and 49 days of age.
Statistical analysis: Data for all response variables were subjected to ANOVA. Variable means for treatments showing significant differences in the ANOVA were compared using the Tukey's test. Results: By the end of 21-days old of age, feeding diets supplemented with probiotics A and C increased BW significantly (P < 0.05), in comparison with control, while supplementation diet
with probiotic B had no significant effect on BW. At the end of experimental period, dietary treatments did not affect BW
significantly. However, adding commercial probiotics to basal diets caused partial increasing in BW. Supplementation diets with
commercial probiotics decreased FCR significantly (P the end of 21-days old of age. Although no significant differences were observed among FCR in dietary treatments, at the end of experimental period, but chicks fed diets containing probiotics A and B, had better FCR when compared with control. Conclusion: According to the obtained results, it seems that supplementation of broiler chicks' rations with commercial probiotics which were used in this feeding trial could improve broiler
. performance, especially in the first three weeks of rearing priod.

J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 3: 261-266, 2003

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broilers
  • performance
  • Probiotic