بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی تغییرات چربیها، لیپوپروتیئنها و بتا هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی ، زمان زایمان و اوایل دور شیر دهی
طرح: طرح شبه آزمایشی از نوع تک گروهی سری های زمانی
حیوانات: پانزده راس بز ماده از نژاد آمیخته ایرانی ، آبستن ، بدون سابقه دو قلوزایی .
روش : از 8 هفته پیش از زایمان تا 8 هفته پس از زایمان ، هر هفته در یک روز مشخص از ورید و داج بزها خونگیری به عمل می آمد. در سرم بزهای مورد مطالعه ، کلسترول ، تری گلسیرید ، لیپید تام، HDL - کلسترول LDL – کلسترول VLDL – کلسترول و بتا هیدروکسی بوتیرات مورد سنجش قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری: برای پی بردن به اختلاف معنی دار هر پارامتر در هفته های مختلف نمونه گیری (پیش از زایمان و پس ازآن) از آزمون Repeated measureof analysis of variance (Time series) استفاده شد. تمام مقادیر به صورت میانگین ± خطای استاندارد در سطح (05/0 >P) بیان شدند.
نتایج: میزان کلسترول ، تری گلسیرید ، LDL- کلسترول و VLDL – کلسترول تغیرات معنی داری را در هفته های پیش و پس از زایمان نشان دادند. (05/0 >P) میزان لیپید تام، HDL - کلسترول و بتا هیدروکسی بوتیریک اسید تغییرات معنی داری را نشان ندادند(05/0 >P) . میزان کلسترول در طول هفته های پیش از زایمان و هفته های پس از زایمان روند افزایش معنی داری را نشان داد. میزان تری گلیسیرید در خلال هفته های پس از زایمان روند افزایشی را نشان داد. میزان LDL- کلسترول در خلال هفته های پیش و پس از زایمان روند افزایشی معنی داری را نشان داد. میزان VLDL – کلسترول در خلال هفته های پیش از زایمان تا زمان زایمان روند کاهش و در هفته های پس از زایمان روند افزایشی داشت.
نتیجه گیری : درهفته های قبل وبعد از زایمان باید به تغییرات چربیها و لیپوپروتئینهای سرم خون بز توجه داشت و از آنها در جهت دستیابی به تشخیص دقیقتر بیماریهای متابولیک استفاده کرد. در این زمان ، تغییرات بتا هیدروکسی بوتیرات سرم معنی دار و قابل اعتنا نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the concentrations of serum lipids, lipoproteins and - hydroxybutyrate in Iranian native goats in late pregnancy, at parturition and during the post - parturition period. Design: Quasi - experimental time series single group design.
Animals: Fifteen pregnant Iranian native goats without records of twining.
Procedure: Blood samples were taken from the jugular vein of 15 Iranian native goats during 8 weeks pre-partum, at parturition and 8 weeks post-partum. The measured parameters were cholesterol, triglyceride, total lipid, high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), very low density lipoprotein (VLDL) and ? ¬hydroxybutyrate.
Statistical analysis: The data were analysed by repeated measure of analysis of variance (Time series). All values were expressed as mean± standard error with P< 0.05.
Results: Pregnancy had a significant effect (P<0.05) on the serum cholesterol, triglyceride, VLDL- cholesterol and LDL-cholesterol of the Iranian native goats, as with progression in the pregnancy period there was an increase in the cholesterol and LDL- cholesterol
concentrations and a decrease in the triglyceride and VLDL¬
cholesterol concentrations. Lactation had a significant effect on the serum lipids and lipoproteins of Iranian native goats as with progression in the lactation period there was an increase in the cholesterol, triglyceride, LDL- cholesterol and VLDL- cholesterol concentrations.
Conclusion: During the periparturient period of Iranian native goats, variations of serum lipids and lipoproteins should be taken into consideration in reaching a more precise diagnosis of metabolic diseases. In these times, the variations of serum ? -hydroxybutyrate were not significant and hence neglectable in assessing the disease
state. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 3: 211-215, 2003

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goat.
  • ?-hydroxybutyrate
  • Lactation
  • Lipid
  • Lipoprotein
  • Parturition
  • pregnancy