بررسی سرولوژیک میزان آلودگی گاوان به BHV-1 با آزمون الایزا، مقایسه استفاده از نمونه های شیر و سرم در ارومیه

نویسندگان

چکیده

هدف : این مطالعه تعیین آلودگی به BHV-1 با استفاده از نمونه‌های شیر و سرم گاوان توسط الایزای غیر مستقیم و مقایسه نتایج حاصل از نمونه‌های شیر و سرم بود.
طرح : مطالعه گذشته نگر.
حیوانات: صد و چهل راس گاو ماده شیری و پنجاه راس گاو نر از نژاد دو رگ در سنین بالاتر از 2 سال.
روش : خونگیری از گاوان و جدا نمودن سرم و تهیه نمونه شیر از گاوان ماده و جستجوی پادتن BHV-1 در شیر و سرم به روش الایزای غیر مستقیم با تعیین OD نمونه‌ها و درصد موارد الیزا مثبت و الایزا منفی و مقایسه نتایج به دست آمده از شیر و سرم و تعیین درصد موافقت بین نتایج الایزای شیر و سرم.
تجزیه و تحلیل آماری: استفاده از آزمونهای استیودنت تی و مربع کای به منظورپی بردن به اختلاف بین درصد نتایج الایزای شیر و سرم، با سطح اطمینان 95 درصد .
نتایج : از 140 جفت نمونه شیر و سرم مربوط به گاوهای ماده 38 مورد (15/27 درصد) الایزا مثبت از شیر و 45 مورد (1/32 درصد) از سرم به دست آمد. نتایج نشان داد که الایزای سرم توانست 5 درصد (14/7) بیشتر از الایزای شیر موارد آلودگی به BHV-1 را کشف نماید. لکن اختلاف آماری معنی‌داری بیین درصد موارد الایزا مثبت شیر و سرم مشاهده نگردید. در این مطالعه همچنین نشان داده شد که بین نتایج الایزای شیر و سرم 95 درصد همخوانی وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر نشان داده شد که حدود 32 درصد از گاوان ماده و 50 درصد از گاوان نر آلوده به BHV-1 می‌باشند.
نتیجه‌گیری : با توجه به یافته‌های آزمون الایزای شیر و سرم و نتایج آماری به دست آمده تحقیق حاضر نشان داد که در آزمون الایزا جهت تعیین وضعیت آلودگی گله به BHV-1 می ”وان نمونه‌های شیر را به جای سرم به راحتی به کار برد و از آن به عنوان یک تست غربالی در تشخیص گله‌های آلوده از غیرآلوده استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Detecting seropositive BHV-l infection in cattle by indirect ELISA using milk and serum samples from individual cows; comparing the use of milk instead of serum for determining the BHV-l infection in cattle herds.
Design: Retrospective study.
Animals: A total of 140 cows and 50 bulls from 22 herds.
Procedures: Preparing serum and milk for detection of anti BHV¬1 antibody by indirect ELISA. The sera were diluted 1 :25 and the milk samples were used as undiluted. The sera and milk which had OD higher than 2.5 time OD of reference control serum considered
as ELISA positive. The data obtained from 140 matched sets of milk and serum were compared with each other to determine the percentage of agreement between them.
Statistical analysis: Using of student's t and chi square tests for determine the significant differences between the percentage of milk and serum-ELISA positive.
Results: Out of 140 matched sets of milk and serum, 38 cases (27.15%) of milk -ELISA positive were obtained. The data showed 95% agreement between the results of milk-ELISA and sero¬-ELISA. The males showed higher levels (40%) of BHV-l infection than females (32.1 %).
Conclusion: The present study showed that the milk - ELISA can be used instead of serum-ELISA in detection of infected herds as a screening test. J. Foe. Vet Med Univ. Tehran. 58,3: 157-159, 1003

کلیدواژه‌ها [English]

  • BHV-l seroprevalence
  • Cattle
  • Milk- ELISA