جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتری های تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها

نویسندگان

چکیده

هدف : جداسازی بعضی از گونه‌های باکتریایی که قادر به تجزیه لیگنین وپلی ساکاریدهای کاه گندم هستند.
طرح : طرح کاملا تصادفی متعادل با آزمایش فاکتوریل.
حیوانات: در این آزمایش از موریانه‌های جمع‌آوری شده و همچنین از باکتری‌های مستخرجه از دستگاه گوارش آنها استفاده شد.
روش : با توجه به گزارشات موجود در خصوص نحوه پراکندگی و نوع موریانه‌های موجود در استان مرکزی با مراجعه به منطقه ساوه نمونه‌ها جمع‌آوری و به آزمایشگاه انتقال یافت و بعد از شناسایی اولیه جهت تایید به آزمایشگاه مرجع فرستاده شد. از نمونه‌های پرورش یافته در آزمایشگاه جهت استخراج باکتری‌ها با روش انتخابی استفاده شد. انواعی از لیگنین از کاه گندم استخراج گردید و همراه با کاه گندم عصاره‌گیری شده با آب به عنوان محیط اختصاصی در استخراج باکتری‌ها مورد استفاده قرار گرفت. بعد از جداسازی، باکتری‌ها در آزمایشگاه مرجع شناسایی شدند. تعیین منحنی رشد و دما و PH بهینه باکتری‌های جدا شده نیز با استفاده از روشهای موجود انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری : نحوه رشد با روش آنایز واریانس و تعیین دما و PH با استفاده از طرح کاملا تصادفی متعادل و آزمایش فاکتوریل انجام شد.
نتیجه‌گیری : باکتری‌های جدا شده در این مطالعه تجزیه بیولوژیکی کاه گندم و سایر فرآورده‌های بیولوژیکی دارای لیگنین مشابه با کاه گندم که به عنوان ضایعات هستند را آسان می‌سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Isolation of some bacteria species capable of degrade wheat straw lignin and polysaccharides.
Design: Completely rondomizied design with factorial experiment. Animals: The collected Termites including bacteria from their guts. Procedure: Presenting reports related to distribution pattern and species of Termites in Markazy province (Saveh area) in Iran. The collected samples(Termites) were transported to the diagnostic laboratory for primary identification. Then, samples were sent to the reference laboratory in Ontario, Canada for further identification approval. From cultured Termites in laboratory bacteria were isolated by selection method. Kinds of lignin was extracted from wheat straw were used as specific media in isolation of bacteria. After isolation of bacteria, they identified by our and then by reference laboratory. Determination of growth curve and optimum temperature and pH for isolated bacteria performed by present methods. Stastical analysis: Growth curve, ANaYA, optimum pH and temperature by CRD design and factorial experiment were analysied. Results: The collected Termites were identified as Anacanthotermes vagans. Three of the isolates, tentatively identified as Bacillus sp., Enterobacter sp., and Ocrobacterium sp., were capable of utilizing all three lignin preparations as well as extracted wheat strawas a sole source of carbon. Between the selected bacteria, Enterobacter had more and faster growth rate than the other two species. The results showed that the isolated bacteria prefer 40°c and nuetral pH for their growth.
Conclusion: The isolated bacteria makes the biodegradation of wheat straw and other similar lignin containing biological waste products commercially feasible. J. Fae. Vet. Met!. Univ. Tehran. 58, 3: 249-256, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacteria
  • Idetification
  • isolation
  • Lignin
  • Poly saccharides
  • Termites