گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعه ماکروسکوپیک ومیکروسکوپیک سرکوزیس شکمبه گاو
طرح: گزارش مورد.
روش: در بازرسی رایج کشتارگاهی لاشه گاو . درشهرستان خرم آباد در سال 1380 ، علاوه بر عضلات اسکلتی و قلب ، سیستی سرک های جدار شکمبه با بخشی از بافتهای اطرافی در فرمالین 10 درصد حفظ و به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارسال گردید. برای بررسی مقایسه ای ، از لاشه های آلوده علاوه بر شکمبه از سیستی سرک های موجود درقلب و بافتهای اطراف آنها نیز نمونه برداری شد. و پس ازطی مراحل آماده سازی بافتی ، مقاطعی به قطر 5 میکرون تهیه و به روشهای هماتوکسیلین و ائوزین (H&E) ، پریودیک اسید شیف (PAC) ،تری کروم ماسون و گیمسای بافتی رنگ آمیزی شد.
نتایج: در مطالعه ماکروسکوپیک جدار شکمبه ، در 2 راس گاو بومی دو و چهار ساله، سیستی سرک های بیضی شکل به قطر 8/0-1 در 5/0 -4/0 سانتیمتر ، دارای غشایی نازک و شفاف و براق به رنگ سفید دیده شد. از ورای غشاء لکه سفید ی درون کیست قابل مشاهده بود که پس از شکافتن، اسکولکس تنیا ساژیناتا تشخیص داده شد. داخل سیستی سرک ها پراز مایع شفاف بیرنگ و یا زرد روشن بود. در مطالعه میکروسکوپیک ، سیستی سرک ها پراز مایع شفاف بیرنگ و یازرد روشن بود. در مطالعه میکروسکوپیک ، سیستی سرک ها داخل بافت همبند بین پوشش مزوتلیال لایه سروزی و لایه خارجی عضلات دیواره شکمبه قرار داشتند. واکنش آماسی اطراف سیستی سرک ها بسیار مختصر بود. علاوه بر تشکیل کپسول همبندی نازک در اطراف انگل ، نفوذ اندک سلولهای لنفوسیتی بویژه لنفوسیت های کوچک و ادم که موجب فاصله دار شدن رشته های همبندی و عضلانی شده بود. مشاهده گردید. در رنگ آمیزی با تری کروم ماسون، رشته های ماهیچه ای صاف در سطح داخلی کپسول و رشته های متراکم کلاژن در سطح خارجی آن دیده شد. در بررسی مقایسه ای میان این ضایعات و ضایعات ایجاد شده در اطراف سیستی سرکها در قلب همان حیوان ، اختلاف قابل ذکری مشاهده نگردید. جز آنکه سیستی سرک ها در شکمبه سطحی و در قلب عمیق تر جا سازی شده بودند.
نتیجه گیری : یکی از نواحی استقرار طبیعی سیستی سرکوس بویس می تواند جدار شکمبه باشد بر اثر جایگزینی ، تغییرات آسیب شناسی مختصری بوجود می آید. که شباهت زیادی به ضایعات ایجاد شده در سایر عضلات دارد. با توجه به اینکه در این مطالعه کلیه سیستی سرک های جدار شکمبه زنده بودند و انسان بر اثر خوردن سیستی سرک های زنده همراه با گوشتهای نیم پخته وکم پخته مبتلا به تنیا ساژیناتا می شود. بنابراین در تغذیه از شکمبه این موضوع مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study on the macroscopic and microscopic characteristics of rumen cysticercosis of cattle.
Design: Case report.
Procedure: At routine meat inspection in Khorram-Abad slaughterhouse, in two indigenous cattle with generalized cysticercosis, the cysticerci with peripheral tissues were fixed in 10% formalin and were then examined for identification of microscopic characteristics. In order to study tissue lesions induced by parasite, the tissue sections were stained with H&E, PAS, Giemsa geners and Masson's Trichorome.
Results: In two indigenous cattle, 2 and 4 year-old with generalized cysticercosis, a number of cysticercus bovis were found between serous and muscle layer of rumen. Parasitologic and pathologic examinations of the cysticerci revealed they were cysticercus bovis having a diameter of 0.8-1 cm xOA-O.5 cm. A white, thin and translucent membrane through which the scolex of Taenia saginata was visible surrounded them. Internally a pale or light yellow fluid filled the cysticerci. Histopathologic examination revealed the cysticerci being located in loose connective tissues between
mesothelial layer and external muscle layer of rumen. A very slight inflammatory reaction around the cysts with infiltration of lymphoid cells especially small lymphocytes and edema were among lesions
causing a gap between connective tissues and muscle layers. Masson's trichrome stain showed that a fibrous capsule with a thin inner layer and a thick outer layer surrounds the metacestodes. The inner layer was composed of compact smooth muscle cells and the outer layer was dense connective tissue. There were no differences between the lesions induced by the metacestode in the heart and the rumen except that in the latter the cysts were more superficial. Clinical implications: Rumen could be a natural site location for C.bovis. This could cause mild pathologic changes very similar to those produced in other muscles. On the other hand because Tania saginata infection in human being is induced by consumption of row or uncooked infected muscle thus this could be born in man becomes infected with row or uncooked rumen. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 3: 267-270, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • Cysticercosis
  • Rumen and Pathology