مقاومت آنتی بیوتیکی برخی عوامل باکتریایی متداول جوجه های گوشتی در مرغداریهای اطراف شیراز

نویسندگان

چکیده

هدف : از انجام مطالعه حاضر بررسی میزان فراوانی این پدیده در میان باکتری‌های جدا شده از لاشه مرضی جوجه‌های گوشتی می‌باشد.
حیوانات: دویست قطعه جوجه گوشتی.
روش: دراین تحقیق، ابتدا عوامل باکتریایی عفونتها در 200 قطعه جوجه گوشتی واحدهای پرورش اطراف شیراز جدا و شناسایی گردیدند و سپس با کاربرد روش انتشار از دیسک، میزان مقاومت دارویی این عوامل نسبت به تعداد از آنتی بیوتیک‌های مورد استفاده در صنعت طیور تعیین شد.
تجزیه و تحلیل اماری: مطالعه توصیفی.
نتایج : عوامل عمده جدا شده شامل اشریشیاکلی (82 درصد)، سالمونلا (5/16 درصد) و استافیلوکوکوس (5/1 درصد) بود. پنی سیلین، آموکسی سیلین، جنتامایسین، انروفلوکساسین، تایلوزین، کلرامفنیلکل، فورازولیدون، تتراسایکلین، لینکواسپکتین، فلومکوئین واریترومایسین آنتی بیوتیک‌هایی بودند که آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی در مورد شان انجام گردید. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می‌دهد که عوامل باکتریایی جدا شده بیشترین میزان مقاومت را نسبت به پنی سیلین و کگمترین میزان مقاومت را نسبت به جنتامایسین نشان داده‌اند. همچنین اشریشیاکلی در مقایسه با دو عامل دیگر مقاومت دارویی بیشتری از خود بروز داد. تمام باکتری‌های جدا شده حداقل به یک آنتی بیوتیک مقاوم و دوازده درصد از اشریشیاکلی جدا شده تنها به یک آنتی بیوتیک حساس بودند تمام نمونه‌های سالمونلا حداقل به سه آنتی بیوتیک حساس و حداکثر به هشت آنتی بیوتیک مقاوم بودند. سه نمونه استافیلوکوکوس جدا شده به شش آنتی بیوتیک حساس و در مقابل پنج آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادند.
نتیجه‌گیری : یافته‌های این تحقیق دلالت بر بالا بودن میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریایی جدا شده از لاشه مرضی طیور دارد. این امر می‌تواند احتمالا به دلیل استفاده نادرست از آنتی بیوتیک‌ها در صنعت مرغداری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: The aim of this research was to examine the extent of antibiotic resistance among bacterial isolates from unhealthy broiler chickens in Shiraz area.
Animals: two hundred broiler chickens.
Procedure: First, bacterial agents were isolated from chickens. After identification, their drug resistance pattern was studied using impregnated filter paper disc diffusion method.
Statistic analysis: Descriptive study.
Results: Eschirichia coli, Salmonella and Staphylococcus aureus were isolated with incidence rates of 82, 16.5, and 1.5%, respectively. Among antibiotics used in the antibiogram (penicillin G, ampicillin, gentamicin, furazolidone, chloramphenicol, tylosin, enrofloxacin, tetracycline, lincospectin, flumequine, and erythromycin), the highest and the lowest rate of drug resistance were shown to be against penicillin G and gentamicin, respectively. In addition, Eschirichia coli exhibited a higher degree of antibiotic resistance compared with the other two microorganisms. Moreover, all the bacterial isolates were resistant to at least one antibiotic, and 12%
of coliforms were sensitive to one antibiotic. Salmonella isolates were sensitive to 3, but resistant to 8 antibiotics. Staphylococci showed sensitivity to 6, but resistance to 5 antimicrobial agents. Conclusion: Results of the present study indicate a high incidence of antibiotic resistance among bacterial agents isolated from chickens
which can be attributed to the incorrect use of antibiotics in poultry industry. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 3: 223-226, 2003

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance
  • Bacterial agents
  • Broiler Chickens