گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله

نویسندگان

چکیده

هدف گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله نژاد هلشتاین.
طرح : مطالعه موردی بالینی
حیوانات: یک راس گوساله نژاد هلشتاین که در رحم مادر مرده بوده است.
روش کار: اصلاح برگشتگی جانبی سر گوساله و انجام عمل فیتوتومی امکانپذیر نبود. لذا به وسیله اجرای عمل سزارین روی گاو آبستن 5 ساله نژاد هلشتاین، جنین مرده از رحم به خارج انتقال یافت. معاینات بالینی نشان داد که کرانیوشیز و آننسفالی ناقص شامل آرایننسفالی و هولوتلنسفالی و بعضی نقایص دیگر در مغز وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective:A reporton a congenital malformation in a calf.
Design: Clinical case study.
Animals: Intrauterine dead Holstein calf.
Procedure: Fetotomy was not possible due to the lateral head deviation, therefore, cesarean section was performed in a 5 years old pregnant Holstein cow and a dead calf was expelled out of the uterus. Clinical observations revealed that a cranioshisis, partial anencephaly including arhinencephaly, holotelencephaly and some other defects were present. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4:353-354,2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arhinencephaly
  • Congenital malformation
  • Holotelencephaly
  • Holstein cow
  • Partial anencephaly