ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام

نویسنده

چکیده

هدف: 1- بررسی مقایسه ای آلودگی نانهای سالم ، نیمه آلوده وکپک زده به آفلاتوکسین و آسپرژیلوس 2- تعیین مقادیر وانواع آفاتوکسین به همراه نوع قارچ مولده 3- شمارش کلنی های قارچی نانهای فاقد و حاوی آفلاتوکسین و 4- تعیین رابطه احتمالی بین آفلاتوکسین آسپرژیلوس و شمارش کلنی قارچی
طرح: بررسی مشاهده این تعیین مقادیر و انواع آفلاتوکسین به همراه عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام.
روش: دویست و بیست و دونمونه نان قابل تغذیه در دام در سالهای 81-1380 در ارومیه تهیه گردیدند. تعداد نانهای سالم، نیمه آلوده و کپک زده تهیه شده از محلهای جمع آوری نان به ترتیب 56،54 و 112 نمونه بوده است. آفلاتوکسین های G1,B1,B2 و G2 به روش کروماتوگرافی با لایه نازک تعیین گردید. برای جداسازی آسپرژیلوس، نانها در محیط سابورودکستروز آگار کشت شدند وکلنی قارچی نیز با روش رقت و کشت شمارش گردیدند.
نتایج: 42 نمونه (1/18 درصد) دارای دو نوع آفلاتوکسین یک مورد سه (5/0 درصد) ومورد دیگر چهار نوع آفلاتوکسین (5/0 درصد) داشتند. تعداد و درصد آفلاتوکسین های G1,B1,B2 و G2 به ترتیب 16 (6/36 درصد) ، 18 (8/42 درصد) 7 (6/16 درصد) و 10 (24 درصد) مورد بوده است. مقادیر آفلاتوکسین در 10 مورد (5/4 درصد) بالای ppm 20 در 8 مورد (6/3 درصد) بین ppm 19-10 و 24 مورد (8/10 درصد) کمتر از ppm10 آفلاتوکسین داشتند . درصد آلودگی نانهای سالم ،نیمه آلوده و کپک زده به آفلاتوکسین به ترتیب 5/5 درصد، 9/10 درصد و 4/32 درصد بودند که اختلاف بین آنها معنی دار (05/0>P) بوده است. نتایج کشت قارچی نشانگر آلودگی حدود 1/94 درصد (85/80 ) نانها به آسپرژیلوس نیجر ، آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس فلاوس بوده که 50 مورد آسپرژیلوس نیجر، فومیگاتوس ، 56 مورد آسپرژیلوس نیجر و 2 مورد آسپرژیلوس فلاووس بوده است. تعداد نانهای حاوی یک نوع آسپرژیلوس 53 مورد (35/62 درصد) ، 2 نوع آسپرژیلوس 26 مورد (18/31 درصد) و سه نوع آسپرژیلوس یک مورد گزارش می گردد. همچنین از 80 نمونه کشت مثبت 5 مورد مربوط به هر کدام از نانهای سالم ونیمه آلوده و 70 مورد نانهای کپک زده بوده است. از 85 نمونه نان کشت شده 43 مورد فاقد آفلاتوکسین و 42 مورد دارای آفلاتوکسین بوده که 38 مورد توام با آفلاتوکسین ، آسپرژیلوس ، فاقد آفلاتوکسین بودند. دامنه کلنی قارچی تا 450000 کلنی در گرم نان متغییر بوده است. آنالیز آماری همبستگی بین آفلاتوکسین وشمار ش کلنی (01/0>P) آفلاتوکسین و آسپرژیلوس نیجر (01/0>P) آفلاتوکسین و آسپرژیلوس فومیگاتوس (05/0>P) شمارش کلنی و آفلاتوکسین B1 (01/0>P) شمارش کلنی و آفلاتوکسین G2 (05/0>P) رابطه مثبتی را نشان داد.
نتیجه گیری: اولا آفلاتوکسین مترشحه از آسپرژیلوس در نانهای سالم یا کپکزده مصرف شده در تغذیه دام مهم وخطرناک می باشد. آفلاتوکسین B1 با مقادیر بالای ppm 20 درنانهای مذکور از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. آسپرژیلوس در نانهای آلوده می باشند . همچنین رابطه مثبتی بین آفلاتوکسین شمارش کلنی وآسپرژیلوس وجود دارد. سرانجام با تاکید بر اصلاح نانهای کپک زده می توان میزان انتقال آفلاتوکسین به دام و انسان راکاهش داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: 1) Comparative investigation of normal, partially infected and moldy breads to aflatoxin and their causative agents, 2) Determination of amounts and types of aflatoxin and Aspergillus spp 3) Determination of total fungal counts in either breads containing aflatoxin or without aflatoxin, 4) Correlations between aflatoxin, Aspergillus and total fungal count.
Design: Observational study.
Procedure: 222 bread samples which consumed as ruminants foodstuffs were collected from bread shops in urmia during 2001¬2002. The number of normal, partially infected and moldy breads were 54, 56 and 112, respectively. Aflatoxins (AF) were assessed by Thin Layer Chromatography Methed using standard aflatoxins B 1, B2, G 1, G2. Breads were cultured for Aspergillus spp using Saboroud Dextrose Agar Media and total fungal counts were calculated using dilution and culture method.
Statistical analysis: Chi-square test and correlations coefficient.
Results: Aflatoxin was found in 42 (18.17%) breads in which 4 had 2 types of aflatoxin (1.8%) and in one bread 3 (0.5%) and another 4 types of aflatoxin (0.5%). Distribution and percent of aflatoxin B 1, aflatoxin B2, aflatoxin Gland aflatoxin G2 were 16 (36.67%.), 18 (42.87%), 7 (16.6%) and 10 (247%), respectively.
10 of 42 breads had aflatoxin B10ver 20 ppm (4.5%),8 had 10-19 ppm (3.6%) and 24 had less then 10 ppm (10.8%). The percentage of aflatoxin contamination in normal, partially infected and moldy bread were 5.5%, 10.9% and 32.4%., respectively, which were significantly different (P<0.05). The results of fungal culture showed 94.1 % (80/85) infected to A. fumigatus (50 cases), A. niger (56 cases) andA.jlavus (2 cases). 53 cases (63.357%) hadA .fumigatus or A. niger, 26 cases (31.18%) showed two types of Aspergillus and one case had all three Aspergilluses. 10 of 80 cases were diagnosed in apparently nonnal and partially infected bread while 70 cases were in moldy breads. Aflatoxins were found in 42 of 85 cultured cases while 43 cases had no aflatoxins. Also 38 samples showed either aflatoxin, Aspergillus or total fungal count while in 41 cases instead of positive total fungal count and Aspergllus, no aflatoxin was detected. Total fungal count varied from 1 to 450000 fungi colony per gram bread. Positive correlations were found between aflatoxin and fungal count (r = 0.44), aflatoxin and A. niger (r = 0.58), aflatoxin and A. fumigatus (r = 0.85), total fungal count and (r = 0.90), total fungal count and (r = 0.70).
Clinical implications: It is concluded that 1) aflatoxins produced by Aspergillus in normal and moldy breads could be an important as ruminant foodstuffs, 2) aflatoxin Bl with over 20 ppm was found as a main aflatoxin in breads, 3) A.fumigatus,A. niger andA.flavus were the main Aspergillus strains in urmia, and finally 4) It is recommended to modify the collecting and consumption methods
of bread as ruminant foodstuffs to minimize the transmission of aflatoxin to ruminants and human as well. J. Fae. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4:347-351, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • aflatoxin Bl
  • aflatoxin Ml
  • A. flavus
  • A. fumigatus
  • A. niger
  • B1
  • TLc