مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل خوراکی T3 با جوجه های سالم

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه تاثیر آسیت تجربی با استفاده از مدل خوراکی T3 بر روی امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب.
روش : جوجه‌ها در دو گروه مساوی و مجزا و نزدیک به هم صورت گروه کنترل و گروه آزمایش تا 6 هفته در روی بستر پرورش یافتند. تجویز خوراکی هورمون تری یدوتیرونین (1/5 ppm) به گروه آزمایش از روز ششم تا پایان دوره صورت گرفت. با مجزا نمودن 5 جوجه از هر گروه در پایان هر یک از هفته‌های دوم تا ششم و ثبت الکتروکاردیوگرام هر یک از آنها انجام پذیرفت.
تجزیه و تحلیل آماری : تعیین اختلاف بین گروه کنترل و آزمایش به روش آزمون تی استیودنت و نیز اختلاف بین هفته‌های مختلف با استفاده از تجزیه واریانس.
نتایج : در اشتقاقهای III، aVR و aVR و بین دو گروه کنترل و ازمایش، موج R در پایان هفته سوم و ششم و موج S در پایان هفته‌های دوم و ششم و نیز هر دو این امواج در میانگین جمع کل هفته‌های تمام دوره. اختلاف معنی داری را به صورت افزایش ارتفاع در گروه آزمایش نشان دادند. درجات محور الکتریکی قلب اگر چه در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در جهتمثبت تغییر یافته بود ولی بین دو گروه کنترل و آزمایش و بین هفته‌های مختلف اختلاف معنی‌داری را ظاهر نساخت.
نتیجه‌گیری : با ثبت و مطالعه الکتروکاردیوگرام در جوجه‌های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی با استفاده از مدل خوراکی T3 امواج R و S بخصوص پس از 6 هفته استفاده مداوم خوراکی، دچار افزایش می‌شوند که شاهدی بر هیپرتروفی بطنی و عوارض مربوطه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate the eletrocardiographic changes in the experimentally induced ascites in broiler chicks using T3 model. Design: Comparective study.
Animals: A total of 150 one- day- old male cockerels from Ross breed.
Procedure: Chicks were randomly divided into two equal groups (control and test). Chicks were reared for six weeks. T3 (1.5 ppm) was added to the diet of the test group from the 6th day of rearing period to the end of 6th week. At the end of each week, 5 chicks from each group were selected and electrocardiographic recordings were performed.
Statistical analysis: Student's "t" test and Analysis of Variance.
Results: There were significant elevation of the amplitude of R

and S waves at the end of the 3 rd and 6 th weeks (for R waves), 2 nd

and 6th weeks (for S waves) in the test group in the leads III, a VF and a YR. The amplitude of both of these waves were elevated significantly in the test group, when they were considered as total means of weeks. There were significant elevations of the amplitude of R waves at the end of 6th compared with the other weeks in all 3 leads and the amplitude ofS waves at the end of 6th week compared with the 5th in the lead III. There were no significant changes in the direction of MEA.
Conclusion: Recorded electrocardiograms can be used effectively to evaluate the likelihood of development of ascites syndrome in broiler chickens. The increase in the amplitude of Rand S waves could be considered as the sign of ventricular hypertrophy. J. Pac.
Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4: 297-300, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chickens
  • Electrocardiography (ECG).
  • Experimental ascites
  • Triiodothyronine. (T3)