ارزیابی میزان تحرک اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه در Green buffer با یا بدون زرده تخم مرغ

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی تحرک اسپرم اخذ شده از قسمتهای مختلف اپیدیدیم شتر یک کوهانه در محیط Green buffer با یا بدون 20 درصد زرده تخم مرغ.
طرح : مطالعه توصیفی . نمونه‌ها : بیضه شترهای یک کوهانه ایران.
روش : گرفتن بیضه 50 نفر از شترهای یک کوهانه نحر شده در کشتارگاه (یکصد بیضه). برش دم اپیدیدیم و قرار دادن اسپرم به تفکیک بیضه راست و چپ و قرار دادن آنها در محیط Green buffer و ارزیابی تحرک آنها.
تجزیه و تحلیل آماری : آمار توصیفی استفاده از مربع کای.
نتایج: اسپرمهای گرفته شده از بیضه حمل و نقل شده در محیط سرم فیزیولوژیک گرم عمدتا فاقد تحرک بودند، در حالی که حدود 80 درصد میانگین اسپرمهای دم اپیدیدیم حمل شده در مجاورت یخ متحرک بودند. پس از قرار گرفتن در کرمخانه، میزان تحرک اسپرمهای سر، بدنه نزدیک به سر، بدنه نزدیک به دم اپیدیدیم و دم اپیدیدیم حدودا به ترتیب 5، 20، 50 و 90 درصد بود. هیچ گونه اختلاف معناداری بین میزان تحرک اسپرمهای گرفته شده از بیضه راست و چپ وجود نداشت. حدود 80 درصد از اسپرمهای ناحیه دم، 30 درصد از اسپرمهای ناحیه بدنه و 5 درصد از اسپرمهای ناحیه سرد در محیط Green buffer با 20 درصد زرده تخم مرغ دارای حرکت بودند که اختلاف بین آنها معنادار بود (P<0/05) این میزان اختلاف در ساعت دوم آزمایش برای اسپرمهای گرفته شده از سر اپیدیدیم (بدون تحرک) و اسپرمهای گرفته شده از بدنه اپیدیدیم (با 10 درصد تحرک) کمتر شده و نسبت اختلاف آنها با اسپرمهای گرفته شده از دم اپیدیدیم (با 70 درصد تحرک) بیشتر بود (P<0/01) اختلاف تحرک در اسپرمهای گرفته شده از دم با دیگر قسمتها تا پایان زمان مطالعه باقی ماند. میزان تحرک اسپرم گرفته شدهخ از دم اپیدیدیم در محیط Green buffer بدون زرده تخم مرغ در 2 ساعت اولیه آزمایش بالاتر از میزان آن در محیط دارای زرده تخم مرغ بود در حالی که بعدا کاهش پیدا کرده و تا پایان آزمایش میزان تحرک اسپرمهای موجود در محیط حاوی زرده تخم مرغ بالاتر ماند.
نتیجه‌گیری : اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه توان ماندگاری در محیط Green buffer را دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Assessment of camel sperm motility obtained from cauda epididymis in Green buffer with or without 20% egg yolk. Design: Descriptive study.
Samples: Testicles from Dromedary camel.
Procedure: Dromedary camel testicles (n= 1 00) were obtained from slaughter-house, cauda were incised in the laboratory. The sperm cells were transferred into Green Buffer medium and sperm motility was assessed.
Statistical analysis: Descriptive statistics, l-test.
Results: No motility was observed in epididymal sperm obtained
from testicles transported in warm saline, however, transportation of testicles in 4-5°C supported sperm motility by 80%. After incubation, 5% of sperm cells from caput epididymis were motile. These values were 20%, 50% and 90% for caput-body, body-cauda and cauda regions respectively. No significant different was observed between motility of right and left testicles respectively.
Approximately 80% of epididymal sperm cells from cauda epididymis were motile in Green buffer + 20% egg yolk after I hour incubation which was significantly higher (P Conclusion: Dromedary camel epididymal sperm cells motility is supported by Green buffer. J. Fae. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4: 369-372,2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cauda epididymis
  • Dromedary camel
  • Epididymal sperm
  • Green buffer
  • Sperm motility