کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه کاریولوژیک میگوی موزی خلیج فارس‌ ‌Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

فرهاد امینی؛ سیده منصوره منصوری


2. مطالعه کاریولوژیک میگوی موزی خلیج فارس

دوره 65، شماره 1، بهار 1389، صفحه 37-41

فرهاد امینی؛ سیده منصوره منصوری


3. شناسایی و بررسی انگل‌های منوژن آبشش شانک ماهیان زردباله‌(Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782)‌وحشی و پرورشی سواحل خلیج فارس

دوره 64، شماره 4، زمستان 1388

کاظم عبدی؛ بابا مخیر؛ بهیار جلالی؛ ایرج موبدی؛ محمد‌رضا احمدی؛ سعید میرزرگر؛ بهنام مشکی؛ علیرضا باهنر