موضوعات = آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی
نقش جایگاه‌های مهم فسفریلاسیون پذیرنده Tie 2 در برهمکنش ماکروفاژهای تومور و سلول‌های اندوتلیال

دوره 78، شماره 4، دی 1402، صفحه 235-246

10.22059/jvr.2023.354283.3323

زهرا محسنی؛ سید مهدی نصیری؛ خسرو حسینی پژوه؛ زهرا حبیبی کلیشمی؛ بهرام گلیایی


اثرات عصاره الکلی برگ گل لاله عباسی (Mirabilis jalapa) بر روی روند ترمیم زخم باز پوستی القایی در مدل رت و خاصیت ضد‌قارچی آن

دوره 78، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 9-19

10.22059/jvr.2022.340558.3247

بهران زمانی راد؛ سیدحسین مرجانمهر؛ فرهنگ ساسانی؛ علیرضا خسروی؛ محمدجواد قراگزلو