ارزیابی میزان زنده / مرده و قطرات پروتوپلاسمی اسپرم اپیدیدیمی در قوچ زل ایران در پاییز و زمستان

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی تعداد اسپرمهای زنده و مرده و نابالغ در اپیدیدیم قوچ زل ایران در پاییز و زمستان
طرح : مطالعه توصیفی.
حیوانات : قوچهای زل ایران.
روش : گرفتن بیضه 50 راس از قوچهای زل د کشتارگاه در فصول پاییز و زمستان برش قسمتهای سر ، بدنه و دم اپیدیدیم و قرار دادن اسپرم به تفکیک بیضه راست و چپ و قسمتهای مختلف اپیدیم روی لام، افزودن یک قطر از رنگ ائوزین نیکروزین در کنار اسپرم و مخلوط نمودن آنها، تهیه گسترش و بلافاصله خشک نمودن آن بررسی تعداد اسپرمهای زنده و مرده و همچنین تعداد اسپرمهای دارای قطره پروتوپلاسمی با استفاده از میکسورسکپ نوری.
تجزیه و تحلیل آماری: مطالعه توصیفی، استفاده از مربع کای.
نتایج : نتایج نشان داد که 71 درصد اسپرمهای شمارش شده زنده بودند. درصد اسپرمهای زنده در بیضه‌های چپ و راست و در فصل پاییز و زمستان و همچنین قسمتهای مختلف اپیدیدیمی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری نداشته. همچنین از لحاظ دارا بودن قطره پرتوپلاسمی 57 درصد کل اسپرمهای جمع‌آوری شده دارای قطره پرتوپلاسمی بودند اسپرمهای دارای قطره پروتوپلاسمی در بیضه‌های چپ و راست و از قسمتهای مختلف اپیدیدیمی (سر، بدنه، دم) در فصول پاییز و زمستان تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه‌گیری : به طور خلاصه جمعیت قابل توجه اسپرمها در پاییز و زمستان در نواحی مختلف اپیدیدیمی گوسفند زنده بوده و می‌توان از اسپرم اپیدیدیمی قوچ زل به عنوان منبع ذخیره اسپرم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Comparison the ratio of live and dead spenn cells and . “
investigation protoplasmic droplets of sperm cells collected from different parts of epididymis of Zell rams in autumn and winter.
Design: Descriptive study.
Procedure: Zell ram testicles (n=l00) were obtained from slaughter-
house, different parts of epididymis (caput, corpus and cauda) were incised.The sperm samples derived from each part were put onto the slide glass. Samples were stained using eosin - nigrosin procedure
and examined under an optic microscope.
Statistical analysis: Descriptive statistics, X2-test
Results: Totally, 71% of sperm cells were alive. The proportion of live sperms in right and left testicles were not significantly different.
Protoplasmic droplets were observed in 57% of sperm cells, of
which no significant different was seen among different parts of “
epididyrmis (caput, corpus and cauda) and among left and right testicles in autumn or winter.
Conclusion: A considerable part of Zell rams epididymal sperm cells are alive in autumn and winter and could be considered
as a sperm reservoir for further use. J. Fac. Vet. Med. Univ. - Tehran. 58, 1: 25-28, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epididymal sperm
  • Protoplasmic droplets
  • Staining
  • Zell ram