مطالعه هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحل مختلف دوره جنسی

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه تغییرات دیواره رحم گاومیش در مراحل فولیکولر و لوتئال از دوره جنسی از نظر بافت شناسی و مورفومتری میکروسکوپیک.
طرح : مطالعه مقایسه‌ای.
حیوانات : تعداد 20 نمونه رحمی گاومیش همراه با تخمدانهای مربوطه از کشتارگاه صنعتی ارومیه جمع‌آوری گردید.
روش : پس از ثبوت نمونه‌های بافتی در محلول ثبوتی فرمالین سرم فیزیولوژی 10 درصد، نمونه‌ها در مراحل مختلف پاساژ بافتی قرار گرفته و سپس قالبگیری و مقاطع نازک (به ضخامت 7-5 میکرومتر) تهیه و مورد رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین قرار گرفتند. در روش هیستومورفومتری به وسیله عدسی چشمی مدرج ضخامت آندومتر، میومتر، پری متر رحم در سه ناحیه بر حسب میکرومتر اندازه‌گیری و تعداد غدد در سطح 25/0 میلیمتر مربع مورد شمارش قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری : آزمون t.
نتایج : مطالعه هیستولوژیکی آندومتر: اپی تلیوم از نوع ساده و گاهی استوانه‌ای شبه مطبق یا مکعبی ساده، غدد از نوع لوله‌ای منشعب، بافت همبند سطحی از نوع سست و پر سلول، یافت همبند بین غدد نسبتا رشته‌ای می‌باشد. میومتر، از نوع عضله صاف لایه داخلی ضخیم و حلقوی، لایه خارجی نازک و طولی، بین دو لایه مذکور طبقه عروقی قرار دارد. پری متری، نازک به وسیله مزوتلیوم پوشیده شده است. مطالعه هیستومورفورمتری، ضخامت آندومتر در مراحل لوتئال و فولیکولر تقریبا برابر در حالی که ضخامت میومتر و پری متر در مرحله فولیکولی به طور چشمگیری بیش از مرحله لوتئال می‌باشد ولی اختلاف معنی‌دار نشان ندادند. میانگین ارتفاع سلولهای پوششی سطحی و غدد آندومتر و قطر غدد در مرحله لوتئال بیشر از مرحله فولیکولر بوده و میزان پراکندگی غدد نیز در مرحله لوتئال افزایش نشان می‌دهد، اختلاف مشاهده شده در رابطه با اپی تلیوم سطحی آندومتر معنی‌دار نبوده ولی در رابطه با اپی تلیوم غدد و ضخامت قطر غدد بسیار معنی‌دار می‌باشد. (P<0/01)
نتیجه‌گیری : از بررسی نتایج حاصله می‌توان چنین اظهار داشت که افزایش ضخامت میومتر و پری متر و میزان پراکندگی غدد در مرحله فولیکولر در نتیجه تاثیر هورمون استروژن و افزایش ارتفاع سلولهای پوششی سطحی و غدد آندومتر و قطر غدد در مرحله لوتئال اهمیت نقش هورمون پروژسترون را در این رابطه نشان می‌دهد. استروژن موجب افزایش انشعابات غدد گردیده و به علت ضخامت کم آنها در یک میدان میکروسکوپی تعداد بیشتری از غدد قابل شمارش می‌باشند. ضمنان پارامترهای یاد شده در نواحی مختلف رحم (نوک و بدنه شاخهای راست و چپ و جسم) نشان داد که تاثیر هورمونهای جنسی روی نواحی مختلف رحم یکسان بوده و اختلافات جزئی مشاهده شده متناسب با تغییرات ضخامت دیواره رحم در این نواحی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study of the histological and histomorphometrical changes in the uterus of buffalo in the follicular and luteal phases of estnis cycle. Design Comparative study.
Animals: Samples of the uterus along with ovaries were collected
from 20 buffalos.
Procedure: The selected specimens underwent tissue processing i.e. fixation with 10% neutral formlin, tissue Passage, sectioning (5-7im) and staning with Hematoxylin- Eosin method. In the histomorphometry of specimens the thickness of endometrium, myometrium and perimetrium were measured in micrometer. The thickness of glands and their mean distribution in 0/25 mm2 were assessed
Statistical analysis: Student “t” study.
Results: Our results presented in two sections i.e A) Histological study; the epithelium of the endometrium was simple columnar and
occasionally in some places pseudostratified columnar and simple ,, ,
cuboidal. In the superficial region the connective tissue of the
subepithelium was loose but around the endornetrial glands it was
relatively fibrous form. The myometrium was made up of two layers, i.e. inner circular and outer longitudinal. B) Histomorphometrical study, reveald that thicknesses of endometrium and myometrium in
the follicular and luteal phases have not showed significant differences. - Although the thicknesses of epithelium and glands and the distribution
of the gland in the luteal phase were increased, the differences were
not significant, where as, there was significant difference between the gland epithelium and thickness of glands (p<0.O 1). )
Conclusion: (I) Increase in thickness of myometrium and
perimetrium caused by effect of estrogen in the follicular phase.
(2) Progestrone improves the epithelial and glandular thicknesses
in the luteal phase. (3) Estrogen also causes branching of the
glands. Thus these results confirms the concept that in the uterus of the Buffaloes estrogen and progestrone effects in both the follicular and luteal phases on the epitheliurn, glands, myometrium and perimetrium. .1. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 53-59, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo uterus
  • Histology
  • Histomorphometry.