ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی استخوان زند زبرین در سگ

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی.
طرح : مطالعه تجربی انتخابی.
حیوانات: شش قلاده سگ بالغ سالم نر مخلوط با وزن 4/4+6/24 کیلوگرم و میانگین 4/8+0/25 ماه سن.
روش : تمام حیوانات با استفاده از تیوپنتال سدیم 5 درصد بیهوش شدند و توسط هالوتان عمق بیهوشی کنترل گردید. یک قطعه استخوانی حدود 1 سانتیمتر از قسمت وسط استخوان زندزبرین دست، برداشته شد و توسط آتل و باند گچی تمام طول دست ثابت گردید و سپس به دو گروه 3 تایی تقسیم شدند. حیوانات گروه آزمایش (2 حیوان) تحت درمان تحریکات طب سوزنی به مدت 10 دقیقه برای مدت 2 هفته با مشخص کردن نقاط اکیوپونت 11-LIو 4-LI و 36-ST و 5-TH قرار گرفتند. در صورتی که در گروه کنترل (3 حیوان) از هیچ روش درمانی استفاده نگردید. در پایان 90 روز مشاهدات بالینی دو نمونه کالوس به وسیله جراحی (بیوپسی) از محل نقیصه استخوانی هر حیوان تهیه گردید و بعد از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی با روش H&E مورد ارزیابی میکروسکوپی قرار گرفتند.
نتایج : وجود میزان زیادی بافت غضروف هیالین و بافت همبند در حیوانات گروه کنترل و میزان استخوانی شدن کالوس، تشکیل ترابیکول‌های استخوانی- کانال هاورس با کاهش مقدار قابل توجهی از بافت غضروفی و همبند در حیوانات گروه آزمایش اثرات مثبت تحریکات طب سوزنی را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری : استفاده از تحریکات طب سوزنی در حیوانات گروه آزمایش برای دو هفته اثرات مثبت و تحریک آمیز را برای التیام و شکل گیری کالوس با حضور بافت ترابیکول‌های استخوانی با حداقل بافت فیبروکارتیلاژ در مقایسه با حیوانات گروه کنترل به همراه داشته است. بنابراین تحت شرایط حاضر طب سوزنی به عنوان یک مکمل درمان فیزیکی در التیام شکستگی استخوان و تسریح در امر مدل سازی بافت استخوانی موثر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate acupuncture therapeutic regimens on histomorphological changes of radial bone healing in dog Study.
Design: Prospective randomized experimental study.
Animals: Six young adult clinically normal male crossbred dogs weighing 24.6±4.4 Kg and 25.0±8.4 months old.
Methods: All dogs were anaesthetized with 5% thiopentone sodium and maintained with 1% halothane. A piece of 1cm bone fragment was removed from right midshaft of radial bone and externally plaster of paris cast were used. Acupuncture treatment was given daily 10 minutes for two weeks in experimental group (3 animals) by locating acupoints LI-11, LI-4; ST-36 and TH-5, where as no treatment was given in control group (3 animals) till end of 90 days of observations period. The two callus samples were collected from each case for histomorphological study which were stained with H&E stain. Result: There was more hyaline cartilage with connective tissue in control group where as more bony tissues, and trabecule formation with haversian canal in condensed form in experimental animals. Conclusion: Acupuncture therapeutic regimens for two weeks period had positive and stimulatory effect on callus formation with comparatively more bony tissues with trabecule formation and with the least fibrocartilagc in experimental animals. Under the present condition acupuncture as a physical method of therapy is quite effective in bone healing and faster remodelling of callus. J. Fec. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 73-77, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acupuncture
  • Dog.
  • Fracture
  • Healing