کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه ورید صورتی در گاومیش.
طرح: مطالعه مشاهده ای.
روش: در این بررسی 8 سر گاومیش مورد بررسی از کشتارگاه ارومیه تهیه و با تزریق محلول ژلاتین خالص همراه با رنگ خوراکی قابل حل در آب از طریق ورید زاویه ای چشم و دو عدد از سرها نیز جهت رادیوگرافی با اروگرافین به روش قبلی از زاویه چشم تزریق گردید. سپس موقعیت و مسیر وریدهای مورد نظر با کالبد شکافی ساده بررسی گردید.
نتایج: در مقایسه وریدهای به دست آمده با وریدهای به دست آماده با وریدهای صورتی گاو شش مورد اختلاف اساسی مشاهده و ثبت و بحث گردید. این اختلافات عبارت بودنند از: ورید جوشی پایینی در گاومیش دیده نمی شود، ورید عرضی صورت در گاومیش وجود ندارد، شبکه وریدی عمقی صورت در گاومیش موجود نیست، در گاومیش ورید صورتی شاخه های مستقلی دارد، در گاومیش ورید پلکی قدامی از ورید صورتی منشعب می شود، ورید عمقی صورت در گاومیش تبدیل به سینوس وریدی شده که ورید صورتی رابا ورید فکی فوقانی ارتباط می دهد.
نتیجه گیری: سیستم وریدی صورت به ویژه انشعابات ورید صورتی آن در گاومیش در مقایسه با گاو بسیار متفاوت بوده، به طوری که حداقل شش مورد اختلاف اساسی بین این نشخوارکننده با گاو مشاهده می شود. مجله دانشکده دامزشکی دانشگاه تهران (1381) ، دوره 57، شماره 3، 6-1 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study of the facial vein in Buffalo.
Design: Observational study.
Animals: Eight heads of non castrated male & female adult buffaloes.
Procedure: Fresh heads of buffaloes were obtained from urmia slaughter house. Colored jellatine solution via angular vein was administered and urographine was injected in 2 heads in the same way. Location and routes of vein were carefully dissected. Results: Comparison the facial vein of buffaloes with those of cattle showed six major differences as follows: Lower mesentric vein, transversus facial vein and deep plexsus facial vein arc not seen in buffaloes. The Facial vein has independent branches in buffaloes. The Rostral palpebral vein comes from facial vein. Deep facial vein becomes a sinus and Joins the maxillary vein.
Conclusion: The venous system, specially facial vein in Buffaloes compare to cattle has many differences, at least 6 major differences were founded significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffaloes
  • Deep facial vein
  • Facial vein
  • Superficial facial vein