دوره و شماره: دوره 57، شماره 3 - شماره پیاپی 603، آبان 1381 (228 مجله دانشکده دامپزشکی) 
تغییرات باف شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس

دکتر اسماعیل آین؛ دکتر شاپور حسن زاده؛ دکتر مرتضی عبداله وند


مطالعه ای در زمینه آلودگی به مایکوباکتریوم در بز

دکتر شاهین فکور؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکتر محمدجواد قراگزلو؛ دکتر علی کریمی


بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی

دکتر محمد ربانی خوراسگانی؛ دکتر مصطفی پور تقوا؛ دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر فیروزه رئیسی؛ دکتر مرتضی نیک گوهر


بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ

دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکتر شهرام جمشیدی؛ دکتر سید حسین مرجانمهر؛ دکتر امیر رستمی؛ دکتر مهرداد مهری


اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش

دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر نسرین حاجی اقراری؛ دکتر برومند مرادی


بررسی اثرات افزودن دیر هنگام آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی

محمد امیر کریمی ترشیزی؛ دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر سید مهدی میرسلیمی


بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن

دکتر محمد رحیم احمدی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مجتبی کافی؛ دکتر سیروس سلمان نژاد