تغییرات فشار درون شکمی در دوران مختلف آبستنی در گوسفند

نویسنده

چکیده

هدف: بررسی فشار درون شکمی در مراحل مختلف آبستنی و در زمانهای قبل و بعد از تغذیه در میشهای آبستن تک قلو و چند قلو.
طرح: مطالعه تجربی میدانی.
حیوانات: هفت راس گوسفند چند شکم زاییده.
روش: وسیله ای بصورت توپی کروی با استفاده از کاندوم ساخته شده و در اواخر ماه دوم آبستنی تحت بیهوشی کامل و به روش لاپاراتومی خط میانی شکم، در محوطه لگنی نصب شد. سپس با اتصال توپی به یک مبدل و یک دستگاه ثبت کننده فشار و تجویز 4 میلی لیتر سرم فیزیولوژی، فشار درون شکمی در روزهای 90، 120، 135، 143 آبستنی در دو نوبت قبل و بعد از تغذیه اندازه گیری شد.
تجزیه و تحلیل آماری: جهت بررسی اختلاف ما بین داده ها در مراحل مختلف از آزمون آماری T.test استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان می دهد که فشار درون شکمی در مراحل مختلف آبستنی در زمان قبل از تغذیه بیشتر از زمان بعد از تغذیه و همچنین در دامهای آبستن تک قلو بیشتر از دامهای آبستن چند قلو بود.
نتیجه گیری: بسیاری از محققین یکی از فاکتورهای مهم در شیوع بیماری پرولاپس گردن رحمی- واژنی را افزایش فشار درون شکمی در دوران آبستن به علت بزرگ شدن رحم و یا تغذیه با جیره دارای فیبر زیاد می دانند. در صورتی که مطالعه حاضر کاهش فشار درون شکمی پس از تغذیه و در میشهای آبستن دو قلو نسبت به آبستن تک قلو را ثابت میکند. بنابراین این تغذیه و آبستنی دو قلو نه تنها سبب افزایش فشار درون شکمی نشده، بلکه به عنوان فاکتور بیماری پرولاپس گردن رحمی- وازنی نمی تواند مطرح شود. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ( 1381 )، دوره 57، شماره 3، 101-97 .
واژه های کلیدی:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of intra-abdominal pressure during different stages of pregnancy, before and after feeding in pregnant ewes with single and multiple lambs. design: Experimental field study.
Animals: Seven parous ewes.
p rocedure: At the end of the second month of gestation, a balloon
was made from condom was inserted into the pelvic cavity through a posterior mid-line laparotomy. Intra-abdominal pressure recorded on days 90, 120, 135 and 143 of pregnancy by infusion of 4ml of physiological saline into the balloon connected to a transducer and a pressure recorder. Statistical analysis: Data from different stages were compared using Student “t” test. Results: The results indicated that, at each stage of pregnancy the intra—abdominal pressure before feeding’ was higher than that after feeding and in ewes with single lambs, it was higher than in ewes with multiple lambs. cinical implications It has been postulated that increased intra- abdominal pressure associated with increased rumen fill and the
presence of multiple lambs are involved in the pathogenesis of
cervical-vaginal prolapse. Although in this study, intra-abdominal
pressure decreased after feeding and in multiple pregnancy. Therefore feeding and multiple pregnancy, not only can not increase intra-
. abdominal pressure, but also it can not be a pathogenesis of cervical- aginal prolapse.J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 3: 97-101, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding
  • lntra-abdominal pressure
  • pregnant ewes