دوره و شماره: دوره 57، شماره 4 - شماره پیاپی 604، بهمن 1381 (229 مجله دانشکده دامپزشکی) 
بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش

دکتر حمید کریمی؛ دکتر غفار اردلانی؛ دکتر غلامعلی مقدم


تب خونریزی دهنده کنگو - کریمه در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک

دکتر شاهرخ ایزدی؛ دکتر کوروش هلاکویی نائینی؛ دکتر سید رضا مجدزاده؛ دکتر فاطمه رخشانی؛ دکتر صادق چینی کار؛ دکتر ابوالحسن ندیم؛ دکتر بدخشان هوشمند


مطالعه کمی ستون مهره ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ

دکتر ذبیح اله خاکسار؛ دکتر سیدرضا قاضی؛ دکتر صغری غلامی


اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران

دکتر تقی تقی پور بازرگان؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر غلامحسین فغانی زاده


بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز

دکتر بهنام مشگی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان


گزارش درمانگاهی استئوسارکوما در دو قلاده سگ دوبرمن

دکتر حمیدرضا فتاحیان؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر جلال بختیاری؛ دکتر امید دزفولیان؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر علی گرانسر


جداسازی پاستور لامولتو سیدا از پیومتر گربه (اولین گزارش در ایران)

دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر سعید مستوفی؛ کتر مسعود سلک غفاری


ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مادر گوشتی استان تهران

دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر حسن رکنی؛ دکتر حبیب اله سلامی؛ دکتر امیر حسین چیذری؛ دکتر سید محمد مهدی کیائی