جداسازی پاستور لامولتو سیدا از پیومتر گربه (اولین گزارش در ایران)

نویسندگان

چکیده

هدف : تلاش برای جداسازی عامل عفونی باکتریایی از یک مورد پیومتر شدید و پیشرفته در گربه.
طرح: مطالعه موردی.
حیوانات: یک قلاده گربه ماده 16 ساله از نژاد مخلوط پرشین.
روش : در اردبیهشت ماه 1377، گربه مذکور در یکی از کلینیکهای حیوانات کوچک شهرستان تبریز مورد معاینه بالینی قرار گرفت. بر اساس سابقه، بیماری از دو سال قبل با علایمی نظیر استفراغ‌های متناوب، از دست دادن اشتها و اتساع تدریجی شکم شروع گردیده بود. برای انجام CBC نمونه خون اخذ گردید، ضمن رعایت آسپسی، بزل محتویات رحم برای کشت باکتریایی، قبل و بعد از کالبد گشایی انجام شد. حیوان مبتلا با توجه به سن بالا، پیشرفت علایم بیماری، نامناسب بودن وضع عمومی و احتمال بسیار پایین موفقیت برای درمان دارویی یا جراحی به روش انسانی معدوم شد و بلافاصله کالبد گشایی گردید.
نتایج: در معاینه درمانگاهی نشانه‌هایی از قبیل رنگ پردیگی مخاطات، تاکی کاردی، تاکی پنه، از دست دادن جلای پوشش خارجی، لاغری مفرط و اتساع شدید محوطه بطنی ملاحظه گردید. تابلوی خونی معرف نموتروفیلی با انحراف به چپ بود. در کالبدگشایی، کاشکسی شدید و پیومتر بسیار پیشرفته‌ای با سرویکس بسته مشاهده گردید که در آن سطح سروزی دیواره رحم پر خون و رحم حاوی مقادیر بسیار زیادی چرک نسبتا غلیظ به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد با بوی شدیدا متعفن بود. جدار رحم قطور و سطح آندومتر ناصاف و حالت حوله‌ای داشت. از محتویات رحم قبل و بعد از کالبد گشایی، باکتری پاستورلا مولتوسیدا به طور خالص جدا شد.
نتیجه‌گیری : در کشور ما تاکنون گزارشی از جداسازی پاستورلامولتوسیدا از پیومتر گربه منتشر نشده است با توجه به یافته‌های گزارش حاضر به نظر می‌رسد کشت محتویات رحم برای جداسازی عامل عفونی باکتریایی پیومتر در گربه‌ها ضروری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Identification of bacterial agent of a severe pyometra of a queen.
Design: Case study.
Animals: A 16-year-old mixed Persian queen.
Procedure: The queen was referred to one of the small animal clinics in Tabriz-lran, May 1998 .On the basis of history, the disease has been noticed 2 years ago with intermittent vomiting, loss of appetite and gradual enlargement of abdomen.Blood samples were taken for CBC and the specimens were taken from the uterus contents aseptically before and after necropsy and cultured for bacteria. Euthanasia was recommended because of old age, poor body condition, advanced pyometra and poor response to treatment and surgery. For further investigations necropsy was performed.
Results: Clinical examinations revealed the following symptoms: pale mucous membranes, tachycardia, tachypnea, lusterless coating, cachexia, severe enlarged abdomen with palpable uterine enlargmcnt. The leukogram indicated neutrophilia and shift to the left At necropsy, severe cachexia and closed-cervix,extremely distended utcrus with congestion of perimetrium and copious amount of yellowish brown, relatively thick puss with putrefied odor in uterus were observed. The thickness of uterus wall was increased and surface of
endometrium was hyperplastic. Pure Pasteurella multocida was isolated from uterus contents culture.
Clinical implications: There is no report of isolation of P. multocida from pyometra of queen in Iran. These findings indicated that culture of uterus contents for isolation of bacterial agents of pyometra in cat should be made. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 4: 77-79, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cat
  • Pasteurella multocida
  • Pyometra