مقایسه روشهای مختلف آماده سازی زرده تخم مرغ به منظرو تعیین عیار پادتن های ویژه ویروس بیماری نیوکاسل در آزمایش HI

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی تاثیر روشهای مختلف آماده سازی زرده تخم مرغ بر عیار HI زرده.
طرح : مطالعه تجربی.
روش : یکصد عدد تخم مرغ و 50 نمونه سرم از یک گله مرغ مادر اخذ و مورد آزمایش قرار گرفتند. تخم مرغها به دو گروه 50 عددی تقسیم و با دو روش مختلف برای آزمایش HI آماده شدند. در گروه اول زرده هر تخم مرغ به طورکامل توزین و پس از مخلوط شدن با حجمی برابر با وزن خود از بافر نمکی فسفاته (PBS)، با کلروفرم عصاره‌گیری شد. در گروه دوم 3/0 میلی لیتر از مرکز هر زرده برداشت و پس از مخلوط شدن با 3/0 میلی‌لیتر از مرکز هر زرده برداشت و پس از مخلوط شدن با 3/0 میلی‌لیتر PBS با کلروفرم عصاره‌گیری شد. در هر یک از دو گروه پس از همگن شدن زرده با PBS، بخشی از زرده بجای عصاره‌گیری با کلروفرم مجددا با PBS مخلوط و یکشب در یخچال نگهداری شد.
تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس و آزمون Fisher.
نتایج : میانگین عیار HI در زرده‌های کامل عصاره‌گیری شده با کلروفرم به شکل معنی‌دار از میانگین عیار سایر نمونه‌های زرده کمتر بود. با این حال اختلاف معنی‌داری میان این گروه و نیز میان سایر گروههای زرده با سرم مشاهده نشد.
نتیجه گیری : بر اساس نتایج این مطالعه زرده جانشین خوبی برای سرم در آزمایش HI برای بیماری نیوکاسل است و از هر یک از روشهای ذکر شده در این مطالعه می‌توان برای آماده سازی زرده استفاده نمود. اما با توجه به اینکه زرده در هنگام تشکیل به صورت لایه‌های متحدالمرکز تجمع می‌یابد و غلظت پادتن در لایه‌های مختلف آن ممکن است متفاوت باشد توصیه می‌گردد که از زرده کامل استفاده شود. همچنین با توجه به مقرون به صرفه بودن روش رقیق سازی زرده در PBS، این روش نسبت به عصاره‌گیری با کلروفرم برتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Survey on the effect of different egg yolk preparation methods on yolk HI titre.
Design: Experimental study.
Procedure: One hundred eggs and 50 sera were procured from a breeder farm. The eggs were divided into two groups of 50 eggs each and processed with two different methods. In group I, the yolks were individually weighted, mixed with an equal amount of phosphate butfered sal ine (PBS) and extracted with
I
.
chloroform. In group 2, the Samples of 0.3 ml were taken from the yolks centers and processed for chloroform extraction. In both groups, before adding chloroform, a part of each sample was Just mixed with PHS
Statistical analysis: Analysis of variance (ANOY A) and Fisher's exact test.
Results: Mean HI titre of complete yolks, extracted with chloroform, were significantly lower than those of other yolk groups, but there was no significant difference between the titres of serum and yolk groups.
Conclusion: Based on the results of this study, egg yolk is a
. good substitution for serum in HI test for Newcastle disease and
I either of egg yolk preparation methods, described in this study,
could be used. Since the formation of yolk is as concentric layers in which the titre of antibody could be different, the use of complete yolk is recommended. Moreover, regarding to costs, PHS diluting of yolk is preferred to chloroform extraction.
! J. Fae. Vet. Med. Un;v. Tehran. 57.4: 1-3, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibody
  • egg yolk
  • HI test
  • Newcastle disease