ارزیابی بین دو تست غربالگر CMT و ECT جهت ردیابی ورم پستان تحت بالینی گاو

نویسندگان

چکیده

هدف : 1- مقایسه بین دو روش (California mastitis tes "CMT") و روش اندازه‌گیری هدایت الکتریکی شیر (Electrical conductivity test "ECT") جهت بررسی وضعیت اورام پستان تحت بالینی در گاوهای شیری و نیز 2- بررسی وضعیت عفونت پستانی در تعدادی از گاوداریهای شهرستان گرمسار بوده است.
طرح : بررسی مشاهده‌ای / مقطعی
حیوانات: یکصده و چهارده راس گاو شیری.
روش : در این مطالعه 455 کارتیه گاوهای شیری ابتدا توسط دستگاه TEC- D- MAS جهت اندازه‌گیری هدایت الکتریکی شیر آنها ارزیابی شدند و سپس شیر همان کارتیه‌ها با روش CMT مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج ECT بر اساس اعداد صفر الی 9 و نتایج CMT بر اساس واکنش منفی، جزیی (Trace) T، 1+، 2+ و 3+ قرائت شد سپس نمونه‌های شیر به طور استریل تهیه و جهت انجام کشت باکتریولوژیکی به آزمایشگاه ارسال شد.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون مربع کای.
نتایج : از نمونه‌های ارسال 54/69 درصد از نظر کشت باکتریولوژیکی مثبت بوده است. تنها از نمونه‌های ارسالی با درجات 5>ECT باکتری جدا شد در حالی که در تمامی درجات CMT باکتری جدا گردید. بیشترین همخوانی مربوط به درجه 9 دستگاه MAS-D-TEC با واکنش 3+ CMT بوده است (3/90 درصد).
نتیجه‌گیری : در مجموع به نظر می‌رسد که روش ECT با استفاده از دستگاه MAS-D-TEC به دلیل سرعت عمل بالا، به کارگیری آسان و قابلیت بهتر در تفسیر نتایج اخذ شده (خصوصا درجات 7 > این دستگاه) می‌تواند به عنوان یک تست غربالگر، جایگزین مناسبی برای روش قدیمی CMT در گاوداریهای شیری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: I) To compare two methods, CMT (California mastitis test) and ECT (Electrical Conductivity Test) for detection of subclinical mastitis in dairy cows. 2) To survey the prescence of subclinical mastitis in some dairy cows in Garmsar. Design: Population screening survey.
Animals: one hundred fourteen cows.
Procedures: Evaluation of milk samples from 455 quarters of dairy cows by MAS-D-TEC device to measure the electrical conductivity graded 0 to 9, comparing the same samples with the evaluation of CMT graded negative, T (Trace), +1, +2 and +3. Preparation of milk samples in aseptic manner and sending them to the bacteriology Lab. Statistical analysis: Chi square test.
Results: Of total samples sent for bacteriology, 69.54% were positive which have been of ECT grades 25 whereas all grades of CMT have bacteriologicaly shown positive results. The most consistency (90.3%) was observed between the grade 9 of ECT and +3 of CMT.
Conclusion: It seems that. ECT measured by MAS-D-TEC device can be a proper substitution f()r the old method, CMT to screen
subclinical mastitis due to its rapidity, ease of application together with capability to interpret the results (specially in the grades 27 of this device)../. Fac, Vet. Med. Univ, Tehran. 57, 4: 9/-96, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CMT
  • Cow
  • ECT
  • Mastitis