دوره و شماره: دوره 57، شماره 1 - شماره پیاپی 620، اردیبهشت 1381 (226 مجله دانشکده دامپزشکی) 
تعیین حساسیت و ویژگی تست ممانعت از تشکیل Rosette برای تشخیص زود هنگام آبستی در تلیسه های شیری

دکتر مهدی وجگانی؛ دکتر محمد وجگانی؛ دکتر فرامرز قراگزلو؛ دکتر سید وحید میرترابی


بررسی آلودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس

دکتر مسعود طالب خان گروسی؛ دکتر پرویز هورشتی؛ دکتر عباس برین؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبائی؛ دکتر محمود بلورچی


بررسی شیوع الودگی به نواد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن

دکتر مسعود ستاری؛ شهنام شفیعی؛ جواد دقیق روحی؛ حمید عبدالله پور بی ریا؛ نیلوفر بخست


مطالعه بالینی - آسیب شناسی بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری

دکتر سعید عزیزی محمود جیق؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر پرویز اهواریی


بررسی مقایسه‌ای التیام زخم قرینه خرگوش در روشهای جراحی PRK , LASEK

دکتر مهدی فرید؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکتر رستم بهیار؛ دکتر ایرج نوروزیان