بررسی آلودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس

نویسندگان

چکیده

هدف : مطرح بودن باکتری هموفیلوس سومنوس در دامهایی که مشکل تولید مثلی و باروری دارند و نیز این نکته که باکتری مزبور علاوه بر دامهای بیماری، در دامهای آبستن و غیر آبستن سالم وجود دارد هدف این مطالعه می‌باشد.
طرح : مطالعه آینده نگر.
حیوانات: 226 راس گاو شیری نژاد هلشتاین.
روش : 226 راس گاو شیری نژاد هلشتاین از نظر آلودگی دستگاه تولید مثلی به باکتری هموفیلوس سومنوس مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه باکتریایی از دستگاه تولید مثلی (رحم، سرویسکی و واژن) 103 راس دام مبتلا به انواع اختلالات تولید مثلی، 66 راس دام سالم آبستن (سرویکس و واژن) و 57 راس دام سالم غیر آبستن (رحم، سرویکس و واژن) تهیه گردید.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون مربع کای.
نتایج : در گروههای دامهای بیمار، شاهد آبستن و شاهد غیر آبستن به ترتیب: از 6 راس (83/5 درصد)، یک راس (52/1 درصد) و 10 راس (5/17 درصد) باکتری هموفیلوس سومنوس جدا گردید. در گروه دامهای بیمار، رحم بیشترین آلودگی (88/3 درصد) را به خود اختصاص داده است.
در حالی که در گروه شاهد غیر آبستن ، بالاترین (28/12 درصد) میزان آلودگی متعلق به بافت واژچن بود. در مورد آلودگی بافت واژن ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (P<0/025) توزیع وضعیت آلودگی در فصول گرم (بهار و تابستان) (76/11 درصد) و فصول سرد (پاییز و زمستان) (23/82 درصد) نشان دهنده معنی‌دار بودن تاثیر فصل بر روی آلودگی با این منبع می‌باشد (P<0/05).
نتیجه‌گیری : در این بررسی از 17 راس (53/7 درصد) دامهای تحت مطالعه باکتری هموفیلوس سومنوس جدا گردید. دامهای دارای مشکلات تولید مثلی به هموفیلوس سومنوس آلوده بودند به طوری که بیماریهای تولید مثلی پس از زایش را می‌توان ناشی از این باکتری دانست. این آلودگی در بین دامهای سالم از نظر تولید مثلی نیز وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Haemophilus somnus can be involved of bovine
genital system with reproductive problem and it could be isolated from reproductive organs of pregnant and non-pregnant healthy cows.
Design: Prospective study.
Animals: 226 Holstein dairy cows
Procedure: Cows were examined into the 3 groups: 1) Treatment group which was included 103 cows with reproductive diseases. 2) 66 pregnant cows. 3)57 non-pregnant healthy cows. Bacteriological samples were obtained from uterine, cervix and vagina in treatment and non-pregnant healthy cows. However, samples from pregnant cows were obtained from cervix and vagina.
Statistical analysis: Chi-square test.
Results: Haemophilus somnus was isolated from 6(5.82%), 1(1.52%) and 10(17.52%) from treatment, pregnant and non- pregnant group. , respectively. In this study, the highest infectious rate (3.88%) was in treatment group included the uterine tissue. Vaginal infection in non-pregnant group was significantly different from the pregnant and treatment groups (P< 0.025). There were differences between warm and cold seasons of the year in respected to prevalence of the bacteria in the genital system (P< 0.05).
Conclusion: Haemophilus somnus was isolated from 17 (7.53%) out of 226 dairy cows. Cows with reproductive diseases were infected by haemophilus somnus and this bacteria may be the origin of the problems. Haemophilus somnus was isolated from healthy pregnant and non-pregnant cows. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 1: 25-29, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cows.
  • Haemophilus somnus
  • Reproduction system