مطالعه اپی دمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی اپی دمیولوژیگ آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام در موسسه تحقیقاتی امین آباد.
طرح : بررسی مقطعی.
حیوانات: 140 قطعه طیور، 105 راس گاو، 87 راس گوسفند و سایر موارد 208 نمونه شامل: انسان (23)، خرگوش (20)، موش (20) پرندگان وحشی (46)، آب مصرفی (30)، خاک جایگاه (37)، خاک مرتع (32). در فاصله زمانی خرداد 1378 لغایت شهریور ماه 1380 در مزرعه امین واقع در امین آباد صورت پذیرفت.
روش : در هر مورد گسترشهای تهیه شده پس از خشک شدن تحت شرایط آزمایشگاهی و توسط متانول به مدت 5 دقیقه و حرارت مختصر ثابت گردید. جهت رنگ آمیزی گجسترشها، از روش ذیل نلسون اصلاح شده استفاده شد و سپس با بزرگنمایی 400 برابر تحت بررسی ریزبینی قرار گرفت. در این مورد به منظور یکنواختی، مشاهده ریزبینی 20 میدان دید در 3 منطقه گسترش جستجو و بررسی گردید و در صورت مشاهده اووسیست قرمز رنگ در زمینه سبز از بزرگنمایی 1000 برابر به منظور تایید آن استفاده شد.
تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس.
نتایج : میزان آلودگی با اووسیست کریپتوسپوریدیوم در گاو شیری، گوساله زیر 3 ماه، گوساله بالای 3 ماه و گوساله اسهالی به ترتیب 12، 4، 24، 4 و 20 درصد به دست آمد. آلودگی در بره‌های زیر یکماه 28/14 درصد و در قوچهای بیش از سه سال 69/17 درصد بود. از 131 گسترش مخاط نای ماکیان 29/2 درصد آلودگی تنفسی و در 140 گسترش مخاط سکوم، 71/5 درصد آلودگی گوارشی وجود داشت. از مجموع 208 نمونه جمع‌آوری شده از مدفوع کارگران مدفوع خرگوش، مدفوع موش، مدفوع پرندگان وحشی، خاک کف آخور، خاک مرتع و آب مصرفی طیور، درصد آلودگی با کریپتوسپوریدیوم در کارگران 34/4 درصد و در پرندگان وحشی 17/2 درصد به دست آمد.
نتیجه‌گیری : با در نظر گرفتن مطالعات مختلف انجام گرفته بر روی کریپتوسپوریدیوم نباید تلاش برای حفظ محیط زیست و کنترل این عفونت بی اهمیت جلوه کند. با توجه به اینکه اووسیست کریپتوسپوریدیوم از لحاظ مقاومت محیطی و داروهای ضد کوکسیدیایی مشهور می‌باشد، ضمن بررسی انجام گرفته نشان داده شده است که این تک یاخته در بدن میزبان مستقل عمل نکرده و با سایر میکروارگانیسم‌ها همکاری دارد. از نظر انتقال آلودگی از حیوان به انسان می‌توان حیات وحش، دامهای اهلی و حیوانات خانگی را مخزن آلودگی برای جمعیتهای انسان دانست. علی رغم برآورد آلودگی پایین، میزان آلودگی به دست آمده قابل توجه است و در یک اکوسیستم ابتلا یک نوع حیوان می‌تواند منشا آلودگی محیط موجودات آن اکوسیستم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study of epidemiological pattern of cryptosporidial infestation in man and animals.
Design: Cross sectional study.
Animals: Fowl (140), dairy cows (105), sheep (87) and othere (208).
Procedure: Detection of oocyst in fecal and tracheal scraping smears by Ziel-nelson modified technique.
Statistical analysis: Analysis of variances (ANOVA Test).
Results: Rate of infestation by Cryptosporidia oocysts in 105 dairy cows, heifers and 3 month old and less than 3 month old healthy appearing calves showing calf scours as followed respectively: 12%, 4%. 4%, 24% and 20%. Infestation in lambs less than one month old was 14.28% and in Rams more than 3 years-old 17.69%, out of 131 tracheal mucosal smears of fowls, 2.2g% were positive for Cryptosporidia infestatio and from 140 cecal mucosal smears 5.7 1% were positive. Fecal samples of 46 wild birds and 23 fecal smears of farm workers indicated that infection rate was 2.17% and 4.34% respectively.
Conclusion: According to different studies on Cryptosporidia indicates the importance of controlling this infestation. Cryptosporidia oocysts are very resistant to the anti coccydiel drugs and environmental condition. This study indicates that this protozoa in the host body is not acted independently and is associated with to her microorganisms. As to the transmission of infection from animals to man, it could be concluded the domestic and pet animals are the reservoir, of infection for human populations. J. Fac. Vet. Med Univ. Teliran. 57, 1: 87- 92, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • animal
  • cryptosporidium
  • Epidemiology
  • Man