بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه بین اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم بر روی ضایعه جلدی ناشی از برش جراحی در ماهی قرمز.
طرح : مطالعه تجربی مقایسه‌ای.
حیوانات: تعداد 99 عدد ماهی قرمز در سه گروه 33 تایی.
روش : تقسیم ماهیان در 3 گروه 33 تایی، ایجاد یک برش به طول 5/1 سانتیمتر و به عمق 2 میلیمتر در کنار خط میانی شکم و بررسی پیشرفت مراحل التیام در روزهای 5، 10، 20 در گروههای زیر: گروه 1- استفاده از پماد ویتامین A در محل برش، گروه 2- استفاده از پماد فنی توئین سدیم، گروه کنترل بدون مصرف دارو.
تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس غیر پارامتری (Kruskal – wallis).
نتایج : در بررسی هیستوپاتولوژیک، در روز 5 آزمایش ، نکروز سلولهای عضلانی هر ماه با حضور سلولهای آماسی در گروههای کنترل و 1 بیشتر از گروه 2 بود. همچنین اکسودای فیبرینی و سازمان یافتن در گروه 2 مشاهده شد. در روز 10 آزمایش تشکیل بافت جوانه‌ای نابالغ و بالغ و نیز حضور رشته‌های کلان و بازسازی بافت پوششی در گروه 2 به مراتب بیشتر از گروههای کنترل و1 بود. در روز 20 آزمایش، در گروه 2 بافت جوانه‌ای بالغ و رشته‌های کلاژن منظم غالب بود و نسبت به گروه شاهد و گروه 1 از پیشرفت بیشتری برخوردار بود.
نتیجه‌گیری : با بررسی نتایج هیستوپاتولوژیک، مشخص می‌شود که سرعت و پیشرفت روند التیام در ماهیان گروه 2 به مراتب بیشتر و سرعتر از گروه شاهد و گروه 1 بود به نحوی که در روز 10 آزمایش تقریبا کامل قابل مشاهده بود که می‌تواند به دلیل اثر فنی توئین در افزایش میزان کلاژن و افزایش فیبروپلاستها و تحریک روند تشکیل عروق جدید باشد. التیام با تاخیر بیشتر در گروه 1 در مقایسه با گروه 2، ممکن است به دلیل قدرت کمتر ویتامین A در ممانعت از فعالیت غیر طبیعی کلاژناز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the healing effects of vitamine A and phenytoin sodium in cutaneous lesion caused by surgical slice in Gild fish (Carracius auratus).
Design: Comparative experimental study.
Animals: Division of 99 fish into three groups (33 fish in each group).
Procedure: Division of fish into three groups, to create a slice (1.5 cm in length, 2mm in depth) adjacent to the ventral midline and assessment the development of healing processes in the days 5,10 and 20 in three groups, group 1: to make use of vitamin A ointment in the site of slice, group 2: to make use of phenytoin sodium ointment and one control group.
Statistical analysis: Kruskal wallis test.
Results: in histopathological examination, there were necrosis of epithelial and muscle cells associated with inflammatory cells in the day 5 which were more prominent in group I and control immature and mature granulation tissue, collagen fibers and epithelial regeneration were much more prominent in group 2 included mature granulation tissue and regular collagen fibers which were more developed than the other groups.
Clinical implications: From the results of this study it seems that
prescription of phenytoin sodium could be recommended for improving the healing process in Gold fish skin injuries.(Carracius auratus). J. Fac. Vet. Med Univ. Tehran. 57, 1: 43-46, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold fish
  • Healing
  • Histopathology
  • lesion
  • Phenytoin sodium
  • vitamin A