بررسی وضعیت و نیمه عمر آنتی بادی مادری علیه بیماری آنفلوانزای طیور در جوجه های گوشتی و تخمگذار شهرستان مشهد

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی میزان آنتی بادی مادری علیه انفلوانزای طیور در جوجه‌ها و تعیین نیمه عمر آنتی بادی مذکور.
طرح : مطالعه آینده نگر طولی.
حیوانات: چهارصد جوجه گوشتی و تخمگذار در سنین 10 الی 21 روز.
روش : خونگیری از جوجه‌ها در سنین 0، 7، 14 و 21 روز، تعیین تیتر آنتی بادی (علیه انفلوانزای طیور) موجود در نمونه‌های سرمی حاصل از جوجه‌ها در گروههای مختلف به روش H1 و با استفاده از آنتی ژن غیر فعال سویه H9N2 و برآورد نیمه عمر آنتی بادی مذکور.
تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس و آزمون دانکن.
نتایج: میانگین تیترهای به دست آمده در زمانهای نمونه‌گیری در گروههای سه گانه مورد نظر در این بررسی به ترتیب عبارت‌اند از : گله گوشتی با منشای مادران دارای سابقه درگیری 2/4، 7/2، 5/1، 4/0 (نیمه عمر آنتی بادی 5/5 روز)، گله گوشتی با منشای مادران واکسینه 1/7، 4/5، 1/4 ، 3/2 (نیمه عمر آنتی بادی 5/4 روز)، گله تخمگذار: 4، 2/3، 7/2، 1/2 (نیمه عمر آنتی بادی 11 روز). اختلاف بین مقادیر نیمه عمر محاسبه شده مربوط به گله‌های گوشتی و تخمگذار و اختلاف معنی‌دار موجود بین دو گله گوشتی غیر معنی‌دار برآورد گردید. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی تیتر آنتی بادی در جوجه‌های گوشتی در روز صفر به طور متوسط 6/5 و نیمه عمر آنتی بادی مذکور 5 روز بوده و در نژاد تخمگذار تیتر اولیه 4 و نیمه عمر آنتی بادی 11 روز بوده است.
نتیجه‌گیری : با توجه به اطلاعات به دست آمده از این طرح می‌توان گفت که سن مناسب برای واکسیناسیون جوجه‌های حاصل از مادران ایمن در مقابل بیماری آنفلوآنزا در جوجه‌های گوشتی (بسته به میزان تیتر اولیه) 7 الی 14 روزگی و در جوجه‌های تخمگذار 14 الی 21 روزگی می‌بشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate the rate and half life of maternal antibodies against Al in broiler and layer chicks.
Design: Prospective longitudinal study.
Animals: 400 broiler and layer chicks (0-2 1 days).
Procedure: Sampls from chicks in days 0,7,14,and 21. Determination of were taken and antibodies titre were determined by Hemagglutination Inhibition (HI) test using H9N2 strain of Al virus and estimation of half life of the antibodies.
Statistical analysis: Analyzis of variance, Duncan’s multyibe sange test.
Results: Mean HI titres (log 2) at different sampling intervals in the three groups were: I) Broiler flock from hens challenged with virus:
4.2, 2.7, 1.5, 0.4, half life of maternal antibodies: 5.5 days. 2) Broiler flock from hens vaccinated against the disease: 7.1, 5.4, 4.1, 2.3, half life of maternal antibodies: 4.5 days. 3) Layer flock: 4, 3.2, 2.7, 2.1 half life of maternal antibodies: 11 days. The half of antibodies in layer flock were significantly longer than broiler flocks and the difference between broiler groups were not statistically significant.
Clinical implications: The results indicate that , the suitible time for vaccination of chickens with maternal antibodies in the broiler flocks is at 7 to 14 days of age (depending on their primary Ab titres), and at 14 to 21 days of age for the layer flocks. J. Fac. Vet. Med Univ. Tehran. 57, 1: 47-50, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibody.
  • Avian Influenza
  • Half Life
  • Maternal immuni