بررسی شیوع الودگی به نواد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی میزان شیوع آلودگی به نوزاد نماتود اوسترونژیلیدس در گونه‌های مختلف ماهیان استخوانی و مقایسه آلودگی در بین این گونه‌ها.
طرح : مطالعه توصیفی.
حیوانات: 373 نمونه از 12 گونه مختلف ماهیان استخوانی شامل کپور (42 قطعه)، اردک ماهی (60 قطعه)، کاراس (42 قطعه) ، سیم (50 قطعه)، سوف حاجی طرخان (36 قطعه)، سیاه کولی (50 قطعه)، سفید کولی (50 قطعه)، سس ماهی (5 قطعه)، ماش ماهی (5 قطعه)، گاه ماهی شنی (14 قطعه)، گاو ماهی سر بزرگ (12 قطعه) و گاو ماهی خزری (7 قطعه).
روش : بریدن دیواره حفره شکمی ماهیان و خارج کردن امعا و احشا، باز کردن دیواره روده و بررسی وجود انگل در محتویات روده توسط بینوکولار، بررسی اندامهای احشایی از قبیل تخمدان، بیضه، کبد و سایر اندامها برای مشاهده انگل، ایجاد برش بر روی غضلات با فواصل 1 سانتیمتر برای مشاهده کیست انگل، جدا کردن، تثبیت با اتانول 70درصد، شفاف کردن با لاکتوفنل و شناسایی به کمک کلیدهای تشخیص انگل شناسی (9).
تجزیه و تحلیل آماری: توصیف کمی.
نتایج: آلودگی به نوزاد اوسترونژیلیدس در اردک ماهی (با شیوع 5 درصد و میانگین شدت آلودگی 33/5 عدد)، سوف حاجی طرخان (با شیوع 3/33 درصد و میانگین شدت آلودگی 5/1 عدد)، سس ماهی، ماش ماهی، گاو ماهی شنی (با شیوع 7/35 درصد و میانگین شدت آلودگی 4/8 عدد)، گاو ماهیسر بزرگ (با شیوع 50 درصد و میانگین شدت آلودگی 8/10 عدد) و گاو ماهی خزری (با شیوع 3/14 درصد و میانگین شدت آلودگی 1 عدد مشاهده شد. نوزادان این انگل از عضلات، تخمدان حفره صفاق، روی کبد و بیضه ماهیان جدا شدند.
نتیجه گیری : نکته قابل توجه در این بررسی تنوع گونه‌های ماهیانی است که آلودگی به این انگل را در خود نشان می‌دهند اما به رغم این تنوع، فراوانی و شدت آلودگی به این انگل هم در محیط دریا و هم آب شیرین کم بوده است. آلودگی به این انگل در گونه‌های دریایی و مهاجر، بیش از ماهیان آب شیرین بود. آلودگی سس ماهی، ماش ماهی، گاو ماهی شنی، گاو ماهی سر بزرگ، گاو ماهی خزرری و سوف حاجی طرخان به نوزاد استرونژیلیدس، برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the prevalence and mean Intensity of Eustrongylides excisus (L) in different bony fishes and compare the infection between these species.
Design: Descriptive study.
Animals: 373 samples of twelve different fish species of Caspian Sea and its basin (Anzali wetland) including Cyprinus carpio
(no=42), Esox lucius (no=60) , Carassius auralus gibelio (no=42), : Abramis brama orienialis (no=50), Perca fluviatilis (no=36), Vimba
vimba persa (no=5O), Chalcalburnus chalcoides (no=50), Barbus capito (no=5), Aspius aspius (no=5), Neogobius fluviatilis(no=l4),
N.kessleri (no=12) and N.caspius (no=7) were examined from september 1999 to september 2001.
Procedure: Cutting the wall of body cavity and removing viscera including intestine, liver, ovaries, testis and etc to isolate the parasite. Cutting the muscles and finding the cysts of the parasite in them. Fixing the larvae by ethanol 70%, clearing by lactophenol and identifying them by identification keys (Moravec, 1994).
Statistical analysis: Prevalence rate mean intensity ± standard deviation.
Results: Eustrongylides excisus (L) was isolated from Esox lucius (prevalence5%. mean intensity= 5.33) and P. fluviatilis
(Prevalence= 33.3%, mean lntensity= 1.5). The parasite was

observed as coiled in cysts inside the muscles of these two fish
species. The parasite was also isolated from the body cavity of Barbus capito. Aspius aspius and muscles, ovaries, body upon liver and testis of Neogobius fluviatilis (prevalence=35.7%,
mean intensity= 8.4), N.kessleri (prevalence=50%, mean intensity =10.8) and N.caspius (prevalence=14.3%, mean intensity= 1).
Conclusion: In this survey, the diversity of fish species infected
with Eustrongylides excisus (L) was high, but in spite of the
diversity, the Intensity and abundance of the parasite were low both in marine and freshwater fishes .The prevalence of the parasite in
marine and migratory fishes was more than freshwater fishes. The infection of Barbus capito, Aspius aspius, Neogobius fluvialilisN.kessleri, N.caspius and perch (P. fluviatilis) is reported for the ,first time from Iran. J. Fac. Vet. Med Univ. Tehran. 57, 1: 37-41, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bony fishes
  • Caspian Sea
  • Eustrongylides (L)
  • parasite