تعیین حساسیت و ویژگی تست ممانعت از تشکیل Rosette برای تشخیص زود هنگام آبستی در تلیسه های شیری

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین تشخیص ابستنی در 24 الی 72 ساعت پس از تلقیح در تلیسه‌هااز طریق مشخص کردن (Early Pregnancy Factor "EPF") در سرم تلیسه‌ها با آزمایش (Rosette inhibition test "RIT") .
طرح : مطالعه تجربی میدانی.
حیوانات: در مجموع 75 راس تلیسه از یک دامداری بزرگ در اطراف شهر تهران جهت انجام آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.
روش : در این مطالعه 15 راس تلیسه به عنوان گروه شاهد و 60 راس تلیسه به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. از تلیسه‌های گروه نمونه 24 الی 72 ساعت پس از تلقیح خونگیری به عمل آمد. در نهایت 42 روز پس از تلقیح از طریق لمس راست روده‌ای آبستنی تشخیص داده شد.
تجزیه و تحلیل آماری: شاخصهای اپی دمیولوژیک (حساسیت و ویژیگی).
نتایج : تست در گروه کنترل 11 تلیسه را آبستن تشخیص داد و در گروه نمونه از 33 تلیسه آبستن، 5 تلیسه را غیر آبستن و از 27 تلیسه غیر آبستن 20 تلیسه را آبستن تشخیص داد. در نهایت حساسیت این تست در رقت 32/1 سرم 85 درصد، ویژگی 26 درصد، ارزش پیشگویی مثبت 47 درصد و ارزش پیشگویی منفی 69 درصد تعیین شد.
نتیجه‌گیری : با توجه به اینکه حساسیت و ویژگی این تست در مطالعه صورت گرفته مشابه سایر مطالعات که از تست‌های دیگر جهت مشخص کردن EPF استفاده کرده بودند پایین بود می‌توان چنین بیان کرد که تشخیص آبستنی در تلیسه‌ها از طریق مشخص کردن EPF خون آنها با آزمایش E-Rosette 72-24 ساعت پس از تلقیح دقت بالایی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • ECF
  • EPF
  • Heifer
  • pregnancy
  • RIT