مطالعه تغییرات تعداد گلبولهای سفید و آنزیم فسفاتاز قلیایی در سگهای مبتلا به بیماری پریودنتال

نویسندگان

چکیده

هدف : هدف اصلی این مطالعه ارزشیابی فرضیه تاثیر اختلالات لثه بر روی شمارش سلولهای خونی و آنزیم فسفاتاز قلیایی سرم در سگ بوده است.
طرح : این مطالعه از انواع مطالعات بالینی موارد است که می‌تواند به عنوان یک مطالعه مقدماتی رهنمودهای مناسبی را برای مطالعات جامعتر آینده به همراه داشته باشد.
حیوانات: در این مطالعه در مدت 4 ماه از 100 قلاده سگی که به منظور واکسیناسیون به درمانگاه دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع داده شده بودند استفاده گردید.
روش : در این مطالعه پس از اخذ اجازه از صاحبان سگهای مورد نظر با ایجاد بیهوشی ناحیه دهان سگها مورد معاینه بالینی قرار گرفت و سپس در سه گروه سالم دارای التهاب لثه و مبتلا به بیماری پریودنتال تقسیم بندی گردیدند. از کلیه حیوانات به منظور شمارش سلولهای خونی و اندازه‌گیری آنزیم فسفاتاز قلیایی خونگیری به عمل آمد.
تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون Tukey.
نتایج : بر اساس نتایج حاصل از شمارش سلولهای خونی تعداد لکوسیتها در حیوانات سالم 98/384+34/9552 در مبتلایان به التهاب لثه 58/1046+82/12506 و در مبتلایان به بیماری پریودنتال 47/305+57/4303 شمارش گردید. نتایج حاصل نشان داد که تعداد لکوسیتها در حیوانات مبتلا به التهاب بافتهای پریودنتال نسبت به موارد سالم به شکل معنی‌داری پایینتر و در مبتلایان به التهاب لثه تعداد لکوسیتها بیش از گروه دارای لثه سالم بوده است. نوتروفیلها، سلولهای باند و لنفوسیتها که خط دفاعی اولیه بدن را تشکیل می‌دهند بیشتر در ایجاد تغییرات تعداد لکوسیتها نقش داشته‌اند. متوسط تعداد نوتروفیل در گروه سالم 91/282+95/6655، در مبتلایان به التهاب لثه 69/794+93/9106 و در مبتلایان به بیماری پریودنتال 04/221+43/2948 عدد در میکرولیتر محاسبه گردید. همچنین در ارزیابی آنزیم فسفاتاز قلیایی هیچ اختلافی مابین سه گروه دیده نشد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در ارزیابی پاسخ به درمان یا تشخیص نمی‌توان از شاخص اندازه‌گیری آنزیم فسفاتاز قلیایی سرم استفاده نمود و لازم است سایر روشها همچون اندازه‌گیری میزان این آنزیم در شیار لثه مورد توجه قرار گیرد. از طرفی افزایش تعداد لکوسیتها به دنبال درمان بیماری پریودنتال در عین آنکه با افزایش سلامتی حیوان ارتباط دارد می‌تواند به عنوان ابزار تشخیصی به منظور تعقیب روند درمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بر اساس دستاوردهای این مطالعه شاید بتوان اظهار نظر نمود که کاهش تعداد گلبولهای سفید در مبتلایان به بیماری پریودنتال می‌تواند شرایط را برای انتشار سیستمیک عفونتهای فرصت طلب فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to evaluate the hypothesis of the effect of gingival disorders in cell blood count and serum alkaline phosphatase.
Design: Clinical case series study.
Animals: In this study 100 dogs that were referred for vaccination to Tehran University, Small Animal Hospital of Veterinary Faculty were selected.
Procedure: All animals - after their owner permission - were anesthetized with Ketamine and Acepromazine combination in recommended doses. After clinical examinations of their oral cavities and teeth ,they were cathegorized in three groups: 1) Healthy gingiva, 2) Inflamation of gingiva(gingivitis), 3) Inflammation of Periodontium(Periodontitis). In all animals about 5 ml of blood were collected from cephalic vein poured in tubes containing sodium citrate for CBC and remaining in tubes without any anticoagulants for AIP measurement.
Statistical analysis: One way ANOVA and Tukey test.
Results: leukocyte count in healthy animals and in groups with gingivitis and periodontitis were 9552.34±384.98,
12506.82±1046.58 and 4303.57±305.47 in microliter respectively. As it is obvious the leukocyte number in dogs with periodontitis is significantly lesser than two other groups. Neutrophils, band cells and lymphocytes more than other leukocytes were involved for the leukopenia. Mean neutrophil
count was 6655.95±282.91 / µ l, in healthy groups 9106.93±794.69 /µl, in gingivitis group and 2948.43±221.04 / µ l in group with periodontal disease. There were no significant difference in AIP determination in three groups.
Conclusions: Although CBC can be used in diagnosis or evaluation of response to treatment probably, Serum AIP is not useful for this purpose and other means such as measurement of this enzyme in gingival sulcus should be studied. Besides
leukopenia in dogs with periodontitis can predispose them to invasion of secondry opportunistic organisms. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 1: 83-86, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alkaline phosphatase
  • CBC
  • dogs
  • Gingivitis
  • Leukopenia
  • Periodontitis