بررسی آلودگی تیلریایی کبد گوسفندان بیمار تلف شده و کشتار شده در کشتارگاه خرم آباد

نویسنده

چکیده

هدف : برآورد میزان آلودگی کبد گوسفندان به انگل تیلریا با توجه به رویت اجسام آبی کخ (شیزونت تیلریایی) در شهرستان خرم آباد.
طرح: مطالعه مشاهده‌ای.
حیوانات: 300 گوسفند که کبد آنها مورد بررسی قرار گرفت.
روش : کبدهای جمع آوری شده ابتدا از نظر ماکروسکوپی (اندازه، رنگ، وجود و نوع ضایعات بافتی و غیره) مورد بررسی قرار گرفتند و کبدهایی که از نظر ظاهری مشکوک و ناسالم تشخیص داده شدند جدا گردیدند. سپس با تهیه لام مستقیم از قسمت کوچکی از بافت کبدهای مشکوک در محل نکروز بافتی و قسمتی از بافت فاقد ضایعه متعلق به پارانشیم کبد، اقدام به رنگ‌آمیزی گیمسا گردید و پس از رنگ آمیزی و خشک شدن لامها با استفاده از میکروسکوپ نوری و با لنزهای 40 و100، لامها از نظر وجود یا عدم وجود اجسام آبی کخ (شیزونت تیلریایی) بررسی شدند و از نمونه‌های مثبت عکس و اسلاید تهیه گردید.
تجزیه و تحلیل آماری: آمار توصیفی.
نتایج: در بررسی ماکروسکوپی کبدها، اکثریت موارد دارای علایمی از قبیل: بزرگ بودن اندازه کلی کبد، گرد شدن لبه‌ها، پرخونی و در برخی موارد وجود حکانونهای نکروز سفید رنگ با ابعادی در حدود 2-1 میلیمتر در بافتهای سطحی و همچنین پارانشیم کبد بودند. از 300 کبد مورد مطالعه، 150 کبد از نظر ماکروسکوپی مشکوک و ناسالم تشخیص داده شدند و مورد مطاله میکروسکوپی قرار گرفتند. از مجموع 150 کبدی که مورد آزمایش میکروسکوپی قرار داده شدند، 29 مورد مثبت (از نظر وجود اجسام آبی کخ) تشخیص داده شدند که این تعداد 20 درصد آلودگی در کبدها را نشان می‌دهد. ضمنا بیشترین میزان تیلریوز در منطقه در فصول اردیبهشت ماه و خردادماه گزارش شده است.
نتیجه‌گیری : در پایان با توجه به سیر تکاملی انگل و نحوه انتقال آن توسط کنه و با عنایت به نتایج به دست آمده، مبارزه منظم و همراه با برنامه‌ریزی و نظارت بر علیه کنه‌های موجود در سطح استان با استفاده از روشهای پیشرفته روز و همچنین سموم موثر موجود بر کنه‌ها و نیز تولید واکسن تیلریوز در کشور و تشکیل اکیپهای واکسیناسیون از سوی اداره دامپزشکی استان جهت واکسیناسیون دامها طی فصولی که کنه‌ها فعالیت ندارند (پاییز و زمستان) از جمله کارهایی است که در صورت انجام می‌تواند قدم موثری در جهت کاهش آلودگی منطقه به کنه و نتیجتا بیماریهای منتقله توسط این موجود باشد و گام موثری در جهت رفع این معضل صنعت دامپروری کشور برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the rate of contamination in the liver of sheep infected with theileria parasite regarding the observation of Koch blue body (theilerian schizonet) in the city of Khorramabad.
Design: Observational study.
Animals: 300 sheep of which livers were analgsed.
Procedure: The collected livers were first examined in macroscopic aspect (size, color, existence of contamination in tissue, etc.) and the livers which see med to be unhealthy and had suspicious appearance were separated. Then by preparing slides directly from small parts of suspected livers at tissular necrose and part of the uninfected tissue belonging to the liver paranchyma, gimsa coloring was performed and following the coloring and drying the slides were examined for the existence or non — existence of Koch blue body using optical microscope with 40X and l00X lenses after which pictures and slides were prepared from positive samples.
Statistical analysis: Descriptive statistics.
Results: In macroscopic examination of livers most cases had indications as: large overall size of the liver, circular livers, increase in blood, and in some cases existence of white necrose centers with dimensions of 1-2mm in surface tissues and also liver paranchyma . From the 300 livers examined, 150 livers were macroscopically determined to be suspicious and unhealthy and were taken in to microscopic examination. From the 150 livers which were examined microscopically. 29 cases came out positive (as for existence of koch blue body) the number which shows 20% liver contamination. Incidentally the highest rate of theileriosis in the region is reported to exist in months of May and June.
Clinical implications: In the end considering the gradual development rate of the parasite and the way it is transmitted through tick and concerning the out come of results, regular confrontation along with programming, supervision against existing tick in the county using new improved methods and pestisides effective on tick, also production of theileriosis vaccine in the country and formation of vaccination groups by the veterinary bureau of the county to vaccinate the animals in seasons when ticks are not active (fall and winter) are the kind of actions that can be effective to lessen the contamination by ticks in the region and consequently lessen the diseases transmitted through this pest and be an effective step to eliminate this problem from the industry of animal husbandry in the country. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 1: 99-101, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Koch blue body
  • Liver
  • Schizoet