شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط

نویسندگان

چکیده

هدف : شناسایی سارکوسیستیس کروزی (Sarcosystis cruzi) در گاو.
طرح : مطالعه تجربی.
حیوانات: دو قلاده توله سگ 5/2 ماهه و یک راس گوساله 5 ماهه.
روش : ابتدا به دو توله سگ 5/2 ماهه، عضلات قلب آلوده گاوهای کشتاری به سارکوسیستیس خورانده شد. یک هفته پس از آلودگی توله‌ها، نسبت به آزمایش منظم مدفوع با روش کلیتون – لین اقدام گردید. وقتی میزان اسپوروسیست به حداکثر رسید، اسپوروسیست‌ها در محلول دی کرومات پتاسیم 2 درصد نگهداری شد. آنگاه به یک گوساله 5 ماهه به طور دهانی با 360000 اسپوروسیست آلوده شد. گوساله پس از آلودگی تا هنگام مرگ به طور مرتب مورد معاطنه قرار گرفت در آخر گوساله مورد کالبد گشایی قرار گرفت و از بافتهای مختلف بدن گوساله جهت آزمایش هیستوپاتولوژی نمونه برداری شد.
تجزیه و تحلیل آماری: آمار توصیفی.
نتایج : نتایج به دست آمده نشان داد که توله‌ها از روز هشتم پس از آلودگی شروع به دفع اسپوروسیست نموده که در روز 15 پس از آلودگی این میزان در مدفوع به حداکثر میزان خود رسید. گوساله تا هنگام مرگ به طور مرتب مورد معاینه قرار گرفت. اولین علامت درمانگاهی در گوساله در روز هفدهم پس از آلودگی، با تب بالا (42 درجه سانتیگراد) و اسهال ظاهر شد. اسهال پس از مدتی متوقف شد ولی تب تا هنگام مرگ با نوساناتی ادامه داشت. علاوه بر این گوساله دچار کم اشتهایی، لاغری، کمخونی و زردی پیش رونده گردید. در روز 37 پس از آلودگی گوساله زمینگیر شد و درجه حرارت حیوان کاهش یافت و همچنین علایم عصبی مثل نیستاگموس، اپیستونونوس قبل از مرگ ظاهر شد. در کالبد گشایی زردی، وجود پتشی و اکیموز روی لایه‌ها سروزی، افزایش مایعات سرمی در حفرات بدن و اطراف قلب و پر شدن کیسه صفرا مشاهده گردید. در بررسی هیستوپاتولوژی بافتهای مختلف بدن، در عضلات مخطط، قلب و مغز کیست سارکوسیستیس کروزی دیده شد.
نتیجه‌گیری : در پایان با توجه به یافته‌های بالینی، انگل شناسی و پاتولوژی وجود سارکوسیستیس کروزی برای اولین بار در ایران تایید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Identification of sarcocystis cruzi in calf, by induced experimentally of infected in final and intermediate hosts.
Design: Experimental study.
Animals: Two healthy pup and one calf
Procedure: At first, two popy (2.5 months old) were fed by infected bovine hearts with sarcocystis. One week post infection, regular fecal examination for detection and isolation of Sporocysts were done by claytone - lane method. When the numbers of sporocysts were reached to maximal rate, the sporocysts were harvested and stored in 2% potassium dichromate In order to infect of intermediate host, a domestic female calf (5 nionths old) were inoculated orally with 360,000 sporocysts. The infected calf were regularly examined from beginning experiment to death time. At dead time calf were autopsied and done histopathological examination.
Statistical analysis: Descriptive statistics.
Results: The results were shown that the dogs were shed sporocysts in their feces, eight day post infection. At 15 D.F.I, the numbers of sporocysts were reached to maximal rate. The first signs of illness were seen in the infected calf with high fever (42 C) and diarrhoea in 17 DPI. After a few days diarrhoea was stopped, but regular fever was continued to death time. The other signs were anorexia, emaciation, anemia and icterus. At 37 D.P. I (at death time). the calf became recumbent, hypotermic and nervous signs likes, trismus, nystagmus. opisthotonus were appeared. At necropcy, emaciation, anemia, icterus, petechial and echimosis on serosa. asceit, hydropericardium and large gallbiader were presented. At histopathological examination, cysts of sarcocysts cruzi were found in straited muscles, heart and brain.
Conclusion: With these results, it was exactly confirmed the peresence of sarcocystis cruzi for the first time in iran. J. Fac. Vet. Med Univ. Tehran. 57, 1: 67-69, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • Dog
  • Sarcocystis cruzi