دوره و شماره: دوره 57، شماره 2 - شماره پیاپی 606، مرداد 1381 (227 مجله دانشکده دامپزشکی) 
مقایسه روشهای مختلف ایمن سازی ماکیان با سویه پیش رس ایمریاتنلا

دکتر صادق رهبر؛ دکتر سید محمد مهدی کیایی؛ دکتر مهرداد مدیر صانعی


گزارش یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ

دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر محمدمهدی دهقان؛ دکتر احمدرضا موثقی


تاثیر کادمیم در ضریب تبدیل غذا و رشد در جوجه های گوشتی نژاد راس

دکتر جمیله سالار آملی؛ دکتر محمد جواد قراگزلو؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر مهرداد مدیر صانعی؛ دکتر زهره خاکی


گزارش بالینی یک مورد مگاازوفاگوس گربه در ایران

دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر مجید مسعودی فرد؛ دکتر علیرضا وجهی


برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها

دکتر حمید رضا حدادزاده؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر صادق رهبر؛ دکتر موسی توسلی؛ دکتر فرهاد امینی


بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر علی رضا خانی؛ دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر علی اوجاقی


ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند

دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر اسماعیل ذوقی؛ دکتر سیمین عقیلی؛ محمدرضا مصطفی زاده