تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه خاصیت ضد میکروبی ( pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ ) سه اسید آلی ( استیک، لاکتیک، سیتریک ) و اسید معدنی ( هیدروکلریک ) در مقابل استافیلوکوکوس آرئوس.
طرح: رفتار استافیلوکوکوس آرئوس از نظر رشد در pH های مختلف ( 6 تا 4 با اختلافهای 2/0 واحد ) با استفاده از سه اسید آلی ( استیک، لاکتیک، سیتریک ) و یک اسید معدنی ( هیدروکلریک ) در محیط آبگوشت BHI ( Brain Heart Infusion Broth )، در حرارتهای مختلف ( 15، 25، 35 درجه سانتیگراد ) به مدت 14 روز جهت تعیین مرزهای رشد و عدم رشد و نیز مرزهای بقا و مرگ سلول باکتری مورد مطالعه آنالیز چند فاکتوری قرار گرفت. مرز رشد و عدم رشد بر اساس مشاهده کدورت در محیطهای کشت ( BHI ) به عنوان نشانه رشد و شفافیت آن به عنوان عدم رشد باکتری و مرز بقا و مرگ سلول باکتری نیز بر اساس کشت سطحی از محیطهای شفاف ( بدون رشد ) در محیط Bairal Parker در پیان روز چهاردهم تعیین گردید.
نتایج: بالاترین pH حد مرز رشد و عدم رشد در مورد اسید استیک، به مقادیر 5 و 2/5، 2/5و 4/5، 6/5 و 8/5 به ترتیب در حرارتهای 35، 25 و 15 درجه سانتیگراد مشاهده گردید. پایینترین pH حد مرز رشدو عدم رشد در مورد اسید هیدروکلریک در حرارتهای 35 و 25 درجه سانتیگراد برابر با 4 > و 4 و در حرارت 15 درجه سانتیگراد برابر با 8/4 و 5 تعیین گردید. در این مطالعه قدرت باکتری اسیدی اسید استیک بیش از سایر اسیدها بود و پس از آن بیشترین خاصیت ضد باکتری اسیدهای آزمایش شده را به ترتیب اسیدهای لاکتیک، سیتریک، و هیدروکلریک نشان دادند طوری که pH مرز بقا و مرگ سلول باکتری در استفاده از اسید استیک بین 5 و 2/5 در حرارتهای 15 و 25 درجه سانتیگراد تعیین گردیده و در حرارت 35 درجه سانتیگراد، مقدار pH جلوگیری کننده از رشد pH مرگ باکتری هر دو برابر با 5 تعیین گردید. کاهش درجه حرارت نگهداری در تمامی اسیدهای مورد استفاده باعث افزایش pH مرز رشد وعدم رشد و بقا و مرگ سلول باکتری گردید.
نتیجه گیری: از یافته های حاصل از این بررسی می توان نتیجه گیری نمود که بالاترین خاصیت ضد میکروبی استافیلوکوکوس ارئوس در اسید استیک و پایینترین آن در اسید هیدروکلریک رخ می دهد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 41-37 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the antimicrobial activity (The minimum supporting and maximum inhibiting pH values) of 3 organic (acetic, lactic, citric) and one morgonic (hydrochloric) acids aginst S. aureus growth.
Design: Experimental study, multiple factorial analysis using inoculation technic.
Procedure: The effects of pH (6 to 4 with 0.2 unit intervals) adjusted by three organic (acetic, lactic, citric) and one inorganic (Hydrochloric) acids, 3 levels of temperature (15, 25, 35 C) stared up to 14 days were evaluated on the growth of S. aurevs with inoculum level of 105/mI in Brain heart infusion broth (BHI) the pH border of growth and no growth was determined based on the turbidity of BHI after 14 days, and the pH border of survival and death of organism was determined using a subculture from no growth condition of BHI samples on Baird Parker agar plates at the end of 14 days meubation.
Results: The highest pH values of growth and no growth were observed in the case of acetic acid (5.2 and 5, 5.4 and 5.2, 5.8 and 5.6 at 35, 25 and 15 C, respectively), where as, the lowest pH values belonged to hydrochloric acid (with <4 and 4 at 35 and 25 C, and 5 and 5.2 at 15 C). The bacteriostatic and bacteriocidic effects of acids were in the order of acetic> lactic> citric> hydrochloric. These effects decreased with increasing the temperature of storage in all of he acids used in this study. J. Foe. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 37-41, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citric
  • Growth response.
  • Hydrochloric
  • Lactic and Acetic acids
  • pH
  • S. aureus
  • temperature