بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله

نویسندگان

چکیده

هدف: دوره های طولانی حمل و نقل دامها با وسایل نقلیه بویژه در آب و هوای نا مطلوب، ازدحام دامها در کامیونهای مخصوص حمل و نقل و استرس ناشی از این امر تا چه اندازه بر پارامترهای هماتولوژیک خون اثر دارد و چگونه می توان این تغییرات را از تغییرات تابلوی خونی در دیگر موارد تفکیک کرد.
طرح: مطالعه تجربی با شاهدهای همزمان مستقل.
حیوانات: بیست راس گوساله به ظاهر سالم نر با سن 4 تا 10 ماه و میانگین وزنی 160 کیلو گرم.
روش: گوساله ها به مدت 42 روز نگه داری شدند و در این مدت به طور آزاد با یونجه و سیلوی ذرت تغذیه شدند. پس از طی دوره سازگاری با محیط جدید، در روز 21 نگهداری، معاینه های رایج و اولین خونگیری انجام شد. سپس گوساله ها به سه گروه تقسیم شدند: گروه کنترل یک ( 5 گوساله )، کنترل دو ناشتا ( 5 گوساله ) و گروه آزمایش ( 10 گوساله ). در روز 26 نگهداری، ضمن اقدام به حمل و نقل گروه آزمایش به مدت 12 ساعت و مسافت حدود 300 کیلومتر، از دو گروه کنترل یک و کنترل دو ناشتا نیز خونگیری به عمل آمد. در خلال 12 ساعت، در پنج نوبت در ساعتهای 0، 1، 3، 6، 12 حمل و نقل از هر سه گروه به طور همزمان خونگیری به عمل آمد. پارامترهای هموتولوژیک به روشهی معمول آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری: با آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون ,,t ،، زوج.
نتایج: نتایج آزمایشهای خون شناختی، نشان دهنده افزایش معنی دار در تعداد گلبولهای قرمز و سفید، نوتروفیلها، میزان هماتوکریت و کورتیزول و کاهش معنی دار در لنفوسیتها و منوسیتها در گروه آزمایش در روز حمل و نقل در مقایسه با گروههای کنترل بود ( 05/0 > P ).
نتیجه گیری: در مجموع، استرس حمل و نقل، تغییرات معنی داری در میزان هورمون کورتیزول و پارامترهای خونی گوساله ایجاد کرد. همچنین، بیشترین اثر استرس حمل و نقل در ابتدای مرحله حمل و نقل بروز کرده و در حمل و نقلهای طولانیتر باید منتظر تغییرات شدیدتری در پارامترهای هماتولوژیک خون و میزان کورتیزول سرم بود، تغییرات پارامترهای هماتولوژیک و میزان کورتیزول خون ناشی از تغییرات فیزیولوژیک در سیستم خونساز و غدد فوق کلیوی در خلال استرس است. مجله دانشکده داپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 76-71 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To what extent do factors such as long periods of transportation by vehicles especially in inclement weather, crowdness in trailers and the resultant stress can cause changes in haematological parameters and how these changes can be differentiated from haematological changes induced by other causes.
Design: Independent concurrent experimental studies. Animal: Twenty clinically healty male calves, 4-10 months old and average weight of 160kg.
Procedure: During a period of 42 days experiment, the calves were kept indoors and fed alfalfa hay and corn silage ad libitum. After a period of adaptation, on day 21, the first blood sample was taken from all calves in order to have the baseline data. Then the calves were divided into three groups: Control 1 (5 calves) which kept at stable and had free access to food and water during a 12-hour period of transportation of the experimental group. Control 2 (5 calves) which confined at stable but were deprived of food and water at the same time, and experiment (10 calves) which were transported and deprived of food and water. On day 26, when transportation began, blood samples were obtained simultaneously from all groups at 0,1,3,6 and 12 hours of transportation. On day 27, blood samples were taken from the experimental group and both control groups. Then on days 31 and 42, blood samples were taken from the both experimental and control groups (2). Haematological parameters were measured with routine laboratory methods.
Statistical analysis: A analysis of Variance (ANOVA) and paired student “t”.
Results: Haematological examination of blood samples revealed that the number of RBCs, WBCs, neutrophils and the level of corlisol and PCV significantly increased, but lymphocytes and monocytes significantly decreased in the experimental group compared with the control groups (I &2) on the day of transportation (P<0.05). Conclusion: Transport stress caused significant changes in serum cortisol values and haematological parameters in calves. Furthermore; the maximum effects of transportation-induced haematological changes are produced in the early stage of transport. More significant changes are produced in the early stage of transport. More significant changes in haematological parameters and serum cortisol values are expected during longer transport periods. These changes are induced by physiological changes in the haematological system and adrenal gland during stress. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57, 2: 71-76, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • Cortisol
  • Haematologic parameters
  • Transportation stress